Generalforsamling d. 26.02.2013.

Valg af dirigent.

1.      

 Birgit Bryde vælges uden modkandidat, og hun konstaterer, at

generalforsamlingen er varslet rettidig i overensstemmelse med vedtægterne.

Nedsættelse af stemmeudvalg.2.      

Der nedsættes et stemmeudvalg med 3 personer.

Bestyrelsens beretning.

Beretningen er trykt i bladet, men Preben har nogle nye ting med. Det er et brev om generende kørsel med motorcrosscykler på vores stier og veje. En beboer har observeret dette og føler sig generet af det. Vi kan ikke gøre noget ved den sag, men i øvrigt må vi konstatere, at der finder hærværk sted på legepladsen, således er et legehus ødelagt ved multibanen.Den slags må vi fremover tage højde for i budgettet. Vi har lige afholdt Fastelavn ved multibanen, men bestyrelsen synes, at der mangler nye ideer både til Fastelavn og til Skt. Hans. Sidste år på generalforsamlingen blev det foreslået, at man sætter lys op ved multibanen og ved kælkebakken. Det vil koste ca. 60 000kr. Formanden spørger, om det er en god ide? En beboer siger, at det er en dårlig ide, da det vil tiltrække uheldige elementer. Forslaget forkastes af forsamlingen. Beretningen bliver vedtaget enstemmigt.3.      4.    Forlæggelse af det reviderede regnskab.

Vincent gennemgår regnskabet og konstaterer, at budgettet svarer nogenlunde til de faktiske udgifter. Der har ikke været brug for den kassekredit, vi oprettede sidste år, og overskuddet er på 25 000kr. I modsætning til den tidligere kasserer tilskriver Vincent først renterne, når de bliver tilskrevet af banken, hvilket kan være på forskellige datoer for de forskellige banker. Vi får ikke betaling for antennemasten i 2 1/2år, da de i en årrække har betalt for meget. Foreningens penge er fordelt på 4 banker af hensyn til, at vi tidligere har besluttet der højst må stå 750 000kr. i hver bank. Vejfonden er vokset  fint ,og der står 100 000kr. på

på vejene efter vinteren. Preben svarer, at han er utilfreds med snerydningen

og fejningen. Det kan muligvis skyldes, at arbejderne har haft forkerte kort, men det er rettet nu. Preben siger, at han vil have et møde med Hede Danmark, hvor han kan gøre opmærksom på problemerne og forklare, hvordan de bedst løses. Vi skal have forhandlet en ny kontrakt med gartnerfirmaet til næste år, og der vil vi sørge for at prioritere snerydningen.

Vi diskuterer, hvem der skal betale for ødelagte fliser. Hvis det er ud for vores egen grund, skal

investeringsfonden. De penge kan vi bruge til at få lagt nye fliser for og få udskiftet ødelagte redskaber på legepladsen. Flere medlemmer udtrykker utilfredshed med snerydning og fejning. Flere påpeger det uheldige i, at der ligger grus

grundejeren selv betale. Hvis det er på fællesstier, skal foreningen betale. Hvis det er på kommunale veje med fortov, er det kommunens ansvar. En grundejer efterlyser regler for snerydning. Foreningen skriver det på hjemmesiden og hvert år i bladet. Ved Ildfuglevænget 111, som er en hjørnegrund , er der problemer med ødelagte fliser, fordi lastbiler kører op på fortovet. Vi mener, at kommunen skal erstatte de ødelagte fliser.Regnskabet er enstemmig vedtaget.5.Indkomne forslag.


Bestyrelsen har stillet et forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe, som kan finde

ud af,  hvordan

dette foreslås det, at man afsætter 25 000kr. af  overskuddet.  Efter en kort debat

bliver forslaget vedtaget med 28 imod 11 stemmer. To personer har meldt sig til

at være med i udvalget. Andre interesserede kan melde sig til bestyrelsen.

maskinhuset kan ombygges til et fælleshus. Til projektering af6.Budget og kontingent.

pr. år.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent, altså 1500kr

Der er en kort debat om kvaliteten af gartnerarbejdet, og Preben siger, at

man vil sende arbejdet i udbud i år.Budget og kontingent bliver vedtaget enstemmigt.7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.


Vincent Andreassen, kasserer, genvalgt

Tage Hansen, bestyrelsesmedlem, genvalgt


Birgit Hansen, bestyrelsesmedlem, genvalgt


Maria Bertelsen, suppleant, genvalgt

Hans Rasmussen, suppleant, genvalgt

8.Valg af revisor og –suppleanter.


Birgit Bryde, revisor, genvalgt

Annelise Carstens, suppleant, genvalgt


Jørn Milkær, suppleant, genvalgt9. evt.

scooter er punkteret flere gange.  Endvidere påpeger hun, at der er problemer

med løsgående hunde i vores kvarter. Hun spørger også, hvad man stiller op,

når man ikke selv kan rydde sne. Dertil svarer formanden, at hvis man ikke selv

kan, må man få andre til det, eller betale et firma for at gøre det. Flere steder i


En beboer spørger, om man kan anvende en anden form for grus, da hendes

efterladenskaber. Vi gør tit opmærksom på det, og håber det vil hjælpe.

området er det et problem, at folk ikke sørger for at fjerne deres hundes

steder problemer med affald, såsom tomme flasker og dåser. Der er sat

affaldskurve op, og det burde kunne løse problemet.


Katte kan også være et problem, idet de går i folks haver. Endvidere er der nogle

Volderslevvej 34.

Foreningen har ikke hørt mere, men der må kun være en udkørsel til Ildfugle

vænget, og de skal være medlem af grundejerforeningen.


En beboer spørger om, hvordan det går med de 2 parceller på Ildfuglevænget/Birgit Bryde sagde : Tak for god ro og orden.

Birgit Bryde                                    Birgit Hjorth Hansen

Dirigent                                           Sekretær

Del siden