Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere af matr.nr. 11 a Hjallese By - Dalum Sogn samt parceller heraf benævnt Ildfuglevænget 1-330, dog undtaget nr. 75-83, samt areal af matr.nr. 11 a Hjallese By, Dalum Sogn, benævnt Guldsmedevænget 101-295. 

1. Områdets anlæg og drift

Enhver lodsejer er pligtig til mod fuld retableringspligt at tåle , at forsyningsledninger med tilhørende anlæg for vand, elektricitet, telefon, fjernvarme, antenne m.v. om fornødent af tekniske grunde føres over parcellerne, eller gennem kanaler i rækkehusene, og det såvel til forsyning af egen som anden mands ejendom, når ledningsfremføringen sker på sådanne steder, at byggemulighederne ikke indskrænkes. Denne bestemmelse gælder såvel de i forbindelse med byggemodningen og opførelsen af rækkehusbebyggelse etablerede ledninger som senere ledninger, der måtte blive nødvendige, i sidstnævnte tilfælde mod erstatning for forvoldt skade på beplantning og øvrige udførte anlægsarbejder.

Ledningerne skal henligge uforstyrrede, og de dertil berettigede skal til enhver tid have adgang til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations-og vedligeholdelsesarbejder mod fornøden retablering. Fællesledninger skal i det omfang de ikke fornyes og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller off. myndigheder, fornyes, vedligeholdes og bekostes af de grundejere der betjenes af det pågældende anlæg med lige andele.

Ejendommenes ejere forpligter sig til at aftage fjernvarme fra Odense Magistrats 5. afdeling - Fjernvarmeforsyningen. Denne pligt er gældende 20 år fra parcellen overdrages fra den oprindelige grundsælger. Fjernvarmeleveringen sker på de til enhver tid af Odense Kommune vedtagne bestemmelser og tariffer.

Fjernvarmeforsyningen har ret til at overtage sine rettigheder og forpligtelser vedr. fjernvarmeforsyningen i nævnte område til et selskab, hvis dette i h.t. kontrakt mellem Odense Magistrats 5. afd. og selskabet får overdraget varmedistribueringen.

Udstykning, byggemodning samt bebyggelse sker efter planer godkendt af de respektive myndigheder.

Vej- og stiarealer, der ikke skal være offentlige, tilskødes grundejerforeningen i henhold til § 7.

2. Oversigtsarealer

Ved udmundingen af Ildfuglevænget /Guldsmedevænget i Sommerfuglevej etableres fri oversigt på det areal, der begrænses af forbindelseslinien mellem de to punkter, der fremkommer ved udmåling langs de tilgrænsende kørebanekanter, målt fra disses skæringspunkt (15 m ad Ildfuglevænget /Guldsmedevænget og 25 m ad Sommerfuglevej). På de fastlagte oversigtsarealer må hverken midlertidigt eller varigt anbringes genstande, der rager mere end 0,8 m op over en flade bestemt af de tilgrænsende kørebanemidter.

3. Bebyggelse

hver ejendom må kun opføres een beboelse til een familie. Herudover kan tillades opført sædvanligt tilhørende udhus, carport elter garage, som for rækkehusparcellernes vedkommende skal placeres på arealet mellem bebyggelsen og rækkehusvænget, og i det hele taget på en sådan måde, at kvarterets præg af helhed ikke brydes. Fællesgavle må hverken helt eller delvis fjernes, forhøjes eller på anden måde ændres uden tilladelse fra bygningsmyndighederne, samt uden at ejerne af de pågældende ejendomme er enige herom. Ejeren af et nedrevet rækkehus skal istandsætte den eller de blottede gavle som facademur.

4. Ejendommens benyttelse

Det tillades, at der på ejendommene drives sådan virksomhed som almindeligvis udøves i beboelses-områder, såsom lægekonsultation, tandlægeklinik, damefrisørsalon, tegnestuevirksomhed og lignende ikke generende virksomhed.
Virksomheden skal drives af den som bebor den på gældende bolig og på en sådan måde, at kvarterets præg af boligområde ikke brydes og at virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omkringboende og fordrer p-pladser, som ikke er til stede på den pågældende ejendom. På ejendommen må således ikke drives handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds og eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller i det hele taget drives anden form for erhvervsmæssig udlejning. Tilladelse til etablering af forannævnte virksomheder skal i hvert enkelt tilfælde indhentes ved Odense Byråd. Såfremt der sker erhvervsmæssig udnyttelse ud over det i given tilladelse godkendte, kan tilladelsen tilbagekaldes af Odense Byråd.
Der må ikke uden de påtaleberettigede tilladelser anbringes reklamer, skilte, figurer eller lignende på ejendommen.

5. Beplantning

Lodsejerne har fuld hegnspligt mod offentlige og fælles sarealer. Hække skal ud imod offentlige og fællesarealer plantes mindst 0,3 m fra skel. Det kan tillades umiddelbart indenfor hækken at anbringe trådhegn i indtil 1,0 m højde. Lodsejerne har sædvanlig hegnspligt overfor naboparceller.

parcellerne 2-12 af matr.nr. 11 a Hjallese By, Dalum Sogn benævnt Ildfuglevænget 13-21 og 85-95, etablerer den oprindelige grundsælger et 10 m bredt beplantningsbælte mod Volderslevej. Fremtidige ejere forpligtes til at ren- og vedligeholde dette bælte, så det til enhver tid udgør en samlet beplantning i overensstemmelse med vedhæftede tinglysningsrids.

6. Parkeringsforhold

Kun indregistrerede kø retøjer, der må anvendes til personbefordring på indtil 3.500 kg totalvægt - og højst 3 på hver parcel - må være hjemmehørende og til stadighed henstillet på parcellen. Køretøjer af anden art må kun henstilles på og ved parcellen i dét omfang, det er nødvendigt for af- og pålæsning. Udendørs langtidsparkering af campingvogne og lignende må ikke finde sted.

7. Grundejerforening

Enhver ejer af ejendomme, der er omfattet af nærværende deklaration er pligtig til at være medlem af en af den oprindelige grundsælger etableret eller godkendt grundejerforening og betale kontingent, bidrag o.lign., som foreningen fastsætter til bestridelse af udgifter til de opgaver, der påhviler foreningen. Grundejerforeningen stiftes, når Odense Kommune måtte forlange dette og senest den 31. 12. 1974. Legepladser, udlagte og anlagte grønne arealer, stianlæg, veje og vænger, der ikke overtages af offentlige myndigheder, tilskødes grundejerforeningen af den oprindelige grundsælger, såsnart udstykningen af det samlede areal er approberet, hvorefter de forpligtelser der er, og måtte komme på disse arealer, tilkommer grundejerforeningen, herunder administration af de nævnte arealer, sørge for ren- og vedligeholdelse samt evt. etablering af beplantning m.v. Grundejerforeningen er pligtig til efter påkrav vederlagsfrit at tage skøde på forannævnte fællesarealer og underskrive skøde herom.

Indtil grundejerforeningen er stiftet, foretages administrationen af næ vnte arealer af den nuværende ejer. Herfra dog undtaget ren- og vedligeholdelse jfr. stk. 1 sidste afsnit. Den oprindelige grundsælger er kun pligtig til at være medlem af grundejerforeningen i det omfang denne bebor eller udlejer huse i området.

8. På taleret

tale- samt dispensationsret, samt ret til at ændre de foranstående servitutter har den oprindelige grundsælger Jens P. Koch & Co. A/S, Odense Kommune og den i området etablerede grundejerforening i fællesskab.
Den oprindelige grundsælger forbeholder sig ret til at overdrage sin del af påtaleretten til en af de andre påtaleberettigede. Denne deklaration begæres tinglyst på matr.nr. 11 a Hjallese By, Dalum Sogn, Odense Herred, Fyens Amt med respekt af de øvrige på disse ejendomme tinglyste byrder og hæftelser. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Odense, den 31/12 1973.

Del siden