Generalforsamling.

 

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Torpegården tirsdag den 03.03.2015

Dagsorden:

 

1.     Valg af dirigent

2.     Nedsættelse af stemmeudvalg

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.     Indkomne forslag

6.     Budget og fastsættelse af kontingent

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter

8.     Valg af revisor og –suppleanter

9.     eventuelt

Ad 1  Valg af dirigent

         Birgit Bryde - foreslået og valgt

Ad 2 Nedsættelse af stemmeudvalg

         John, Niels og Lars, der er 40 stemmeberettigede til generalforsamlingen.

Ad 3  Bestyrelsens beretning

         Enstemmigt vedtaget.

a. Opfordring til "nabohjælp"

b. Støjgruppe - støjdæmpende asfalt på motorvejen - grundejerforeningen har sagt de har interesse i denne

c. "Vandhul" til overskudsvand ned mod industrikvarteret.

d. Postkassen ved busstoppestedet kommer op igen,den blev sprængt i luften omkring nytårsaften.

e. Vedr. støjgruppe

    1. Mogens Hindsgavl - støjdæmpende asfalt stopper ved åen, pga. manglende penge

    2. Ester Larsen - Humlebivænget -  er det et samarbejde mellem  grundejerforeningen? Preben svarer, at de omkringliggende grundejerforeninger vil blive kontaktet med henblik på et samarbejde - der afventes at der indkaldes til møde.

Ad 4  Forelæggelse af det reviderede regnskab

        Regnskabet enstemmigt vedtaget.

a. Vincent fremlægget regnskab.

Regnskab:

     1. Diverse indtægter - dækker mobilmasten, hvor der i 2014kun betales ½ år, indtægten vil derfor fordobles næste år. Samt indtægter fra den anden grundejerforening i forbindelse med Skt. Hans.

     2. Information - udgiften er højere end forventet grundet skriv om beboerhus.

     3. Uforudsete omkostninger - de realiserede i 2014 er lagt over i investeringspuljen.

     4. Grundejerforeningen har et overskud på 26.183 kr i 2014

Ballance:

     1. Tilgodehavender - 2 husstande mangler at betale, deri ligger også advokat udgifter til inkasso.

     2. Vejfonden ser fornuftig ud, der skal bruges ca. 2,7 mio. kr. om ca. 5 år

Noter:

     1. Vedligeholdelse af området, der har været nogle stormskader det forgangne år.

     2. Fast gartnerarbejde var i udbud sidste år, 5 indkomne tilbud, udgiften er vejrafhængig.

     3. Advokat - inkasso, her ligger både sagerne til inkasso, samt advokat ifb. med beboerhus.

     4. Tab på tilgodehavender - skyldes hus på tvang.

     5. Skt. Hans billigere i 2014 pga. de fældede træer i området blev brugt til bål.

     6. Likvide beholdninger - vores konti i Spar Nord er lukket og flyttet primært til Andelskassen.

     7. Overført i året fra uforudsete omkostninger, herunder ligger også udligning af fejl Vincent har fundet i forbindelse med regnskabet.

b. Spørgsmål

     1. Vedr. inkasso hvor - vi ligger ud for advokatsalæret og inkassogebyret, derfor har vi så højt et tilgodehavende på denne post.

     2. Priviligeret pant i huset? - Marianne svarer, at det ikke er hensigtsmæssigt, da det bl.a. har den konsekvens at det fratrækkes i realkreditlånet.

     3. Mogens Hindsgavl - lukket konto i Spar Nord, hvordan kan det være beløbet i Andelskassen er lavere - Vincent svarer, de er fordelt på 2 konti, da renterne ellers vill gøre at vi overstiger de 750.000 kr.

Ad 5 Indkomne forslag

    A. Vejfonden ændres til "Vej-og kloarkvedligehold", samt vedligehold af kloarker lægges ind under samme opsparing - enstemmigt vedtaget.

    Spørgsmål/kommentarer

    1. Mogens Hindsgavl - kan man ikke tænke rottespærring ind?

    a. Svar fra Preben - problemet med rotter ligger i den del af kloarken som man selv 

har ansvaret for.

    b. Svar fra beboer - Rottespærer må kun sættess på i den del som man selv har ansvaret for, koster omkring 15.000 kr., skal laves på egen grund, har været forespurgt hos kommunen.

    B. Investeringsfond ændres til "Investeringspulje" - puljen fortsætter - enstemmigt vedtaget.

    Spørgsmål/kommentarer

    a. Ny skrå flisegang - var det nødvendigt?

        Svar: Den blev lagt som konsekvens af det spor cyklister lavede i græsplænen, det var ikke særlig pænt.

   C. Forslag vedr. vendepladser - 1 stemme for, forslaget forkastet.

   Spørgsmål/kommentarer

   a. Mogens Hindsgavl - kan der gøres opmærksom  på det i bladet?

       Svar: det gøres der allerede.

   b. Henning Hansen - Vil folk holde der alligevel?

   c. Ildfuglevænget 126 - må man holde på stamvejen?

       Svar: ja, det må man gerne. Man må også holde imod kørselsretningen, nar det er en mindre befærdet gade.

   d. Der er problemer med biler på en vendeplads hvor man har gjort opmærksom på at man ikke må parkere her.

   e. Kun et lovligt skilt kan have retsmæssig konsekvens, det kan et gult kryds på vejen ikke gøre.

   f. Malene - har ikke noget problem ved vendepladsen, et skilt er ikke pænt at se på.

   g. Mogens Hindsgavl - afstemning, hvis der stemmes for, skal der til næste års generalforsamling komme med et budget -   der laves et ændringsforslag til dette.

   h. Lars - hvem skal håndhæve evt. overtrædelser?

   Ændringsforslag - skal bestyrelsen arbejde videre med at finde ud af, hvad en sådan løsning vil koste.

   18 stemmer for, 20 stemmer imod, forslaget er faldet.

Ad 6 Budget og fastsættelse af kontingent

  Budget og kontingent - vedtaget med overvældende flertal

  1. Der foreslåes at der kræves lidt mindre op i kontingent end tidligere år.

      Bestyrelsen foreslår 1.400 kr. i årlig kontingent dækkende

      a. Kontingentet sænkes "kun" 100 kr. da der skal bruges 100 kr. mere til at drifte foreningen, grundet snerydning og stormskader.

      b. Ingen indbetaling til investeringspuljen, andet end et eventuelt overskud fra årets resultat.

  2. Dertil kommer betaling af belysning på 210 kr.

  3. Total opkrævning jf. forslag vil være 1.610 kr.

      a. Det forventes at der i 2016 skal opkræves yderligere 105 kr. årligt for belysning.

  Spørgsmål/kommentarer

  a. Snerydning hvorfor? - var det med i tilbuddet, da prisen for rydning af sti + fortov er lige så billigt som tidligere firma var alene med rydning af stierne.

  b. Belysning hvorfor? - Lovgivning, der kan ikke gøres indsigelse mod dette.

  c. Mogens Hindsgavl - lavenergi? - Vi bestemmer ikke selv hvornår det skal skiftes ud, ligeledes er del af lovgivningen.

  d. Inger, Humlebivænget - gadebelysning renoveret og up to date?

      Gadebelysningen er gennemgået,  og standen er godkendt og evt. fejl rettet.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter

    a. Valg af kasserer - Vincent træder ud af bestyrelsen - Lars D. Nielsen, modtager

        valg til kasserer - enstemmigt valgt.

    b. Valg af bestyrelsesmedlemmer -

        1. Brigit træder ud af bestyrelsen - Jørn Rasmussen, modtager valg - enstemmigt 

         valgt.

        2. Tage modtager genvalg - enstemmigt valgt. 

    c. Valg af suppleanter - 2 nye suppleanter skal vælges.

        1. 1. suppleant Lars Vesterborg - valgt

        2. 2. suppleant Niels Erik Rosgaard, Humlebivænget 103 - valgt

Ad 8 Valg af revisor og

    a.  Birgit Bryde genvalgt

    b. 1. revisorsuppleant: Henning Hansen

    c. 2. revisorsuppleant: Vincent Andreassen

Ad 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del siden