Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense, bestemmer og deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere af matr.nr. 11 a Hjallese by - Dalum sogn, samt parceller heraf:

1.
Udstykning og bebyggelse skal finde sted efter planer godkendt af myndighederne.

2.
På hver ejendom må kun opføres een beboelsesbyg-ning med højst een lejlighed, hvor intet andet er eller vil blive tinglyst. Herudover kan tillades opført sædvanligt tilhørende udhus, carport eller garage som for rækkehusparcellernes vedkommende skal placeres på arealet mellem bebyggelsen og rækkehusvænget, og i det hele taget på en sådan måde, at kvarterets præg af en helhed ikke brydes.

3.
Fællesgavle mellem rækkehuse må hverken helt eller delvis fjernes, forhøjes eller på anden måde ændres uden tilladelse fra bygningsmyndighederne, samt uden at ejerne af de pågældende ejendomme er enige herom.

Ejerne af et nedrevet rækkehus skal istandsætte den eller de blottede gavle som facade mur.

4.
Rækkehusene skal vedligeholdes på en sådan måde, at kvarterets præg af en enhed ikke brydes. Der må på parcellerne ikke plantes popler, kastanier eller andre stærkt vandsugende beplantninger. Endvidere må der ikke plantes træer nærmere skel end 2,50 m.

5.
Det tillades at der på ejendommen drives sådan virksomhed, som almindeligvis udøves i beboelsesområder, såsom lægekonsultation, tandlægeklinik, damefrisørsalon, tegnestuevirksomhed og lignende ikke generende virksomhed. Virksomheden skal drives af den som bebor den pågældende bolig og på en sådan måde, at kvarterets karakter af boligområde ikke brydes og at virksomheden ikke fremkalder ulemper for de omkringboende og fordrer behov for P-pladser som ikke er tilstede på den pågældende ejendom.

På ejendommen må således ikke drives handels-, vognmands-, fabriks-, værksteds- og eller oplagsvirksomhed, ligesom der ikke må indrettes pensionater eller klublejligheder eller i det hele taget drives anden form for erhvervsmæssig udlejning.

6.
Der må
ikke uden de påtaleberettigedes tilladelse anbringes reklamer, skiltefigurer eller lignende på ejendommen.

7.
Grundejerne er uden erstatning pligtig til at tåle
 de gener, der måtte komme i forbindelse med byggemodningen.

Grundejeren er til enhver tid pligtig mod fuld retableringspligt at tåle etablering af forsyningsledninger til kloak, vand, el, antenne eller lignende samt pligtig til at tage del i en eventuel fornyelse eller vedligeholdelse heraf.

Fællesledninger  skal i det omfang de ikke fornyes og vedligeholdes af forsyningsselskaber eller off. myndigheder, fornyes, vedligeholdes og bekostes af grundejere der betjenes af det pågældende anlæg med lige andele.

Ejendommens ejere forpligter sig til at aftage fjernvarme fra Odense Magistrats 5. afdeling. Fjernvarmeforsyningen. Denne pligt er gældende 20 år fra parcellen overdrages fra den oprindelige grundsælger. Fjernvarmeleveringen sker på de til enhver tid af Odense Kommune vedtagne bestemmelser og tariffer.

Fjernvarmeforsyningen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser vedr. fjernvarmeforsyningen i næ vnte område til et selskab, hvis dette i h.t. kontrakt mellem Odense Magistrats 5. afd. og selskabet får overdraget varmedistribueringen.

8.
De anlagte private rækkehusvænger
skal ren- og vedligeholdes i fuld bredde af ejerne af grundene syd og vest for disse. Øvrige veje og stier skal ren- og vedligeholdes efter vejregulativets og politivedtægtens bestemmelser. Ejendommene har fælles hegnspligt i naboskel mod nord og øst. Mod veje og stier og andre fællesarealer har ejendommene fuld hegnspligt. Hegn mod vej og sti skal plantes mindst 30 cm inden for skel og skal vedligeholdes på en sådan måde, at det ikke optager noget vej- eller stiareal.

Al parkering af last-, bus-, flytte- og fragtbiler eller lign. ud for parcellerne er forbudt. Dog er af- og på læsning tilladt.

9.
parcellerne 2-13 af matr.nr. 11 a Hjallese by, Dalum sogn etablerer den oprindelige grundsælger et 10 m beplantningsbælte mod Volderslevvej. Fremtidige ejere forpligtes til at ren- og vedligeholde dette bælte, så det til enhver tid udgør en samlet beplantning. Oversigtslinier fastsættes ved følgende vejtilslutninger således: »ved 11 m bred stamvej til en 13 m bred forsyningsvej: 25 mx 15 m.« På alle de grunde, som berøres af en oversigtslinie, må der ikke inden for overs igtsareal et anbringes bebyggelse, beplantninger, hegn eller lign. af større højde end 1 m over de tilstø dende vejbaners midte.

10.
Enhver ejer af ejendomme, der er omfattet af nærværende
deklaration er pligtig til at være medlem af en af den oprindelige grundsælger etableret grundejerforening og betale kontingent, bidrag og lign., som foreningen fastsætter til bestridelse af udgifter til de opgaver, der påhviler foreningen. Grundejerforeningen stiftes, når Odense Kommune måtte forlange dette og senest den 31.12.1974.

Grundejerforeningen fastsætter selv sine vedtægter, dog skal disse godkendes af Odense Kommune.

11.
Legepladser, udlagte og anlagte grønne
arealer, stianlæg, veje og vænger, der ikke overtages af offentlige myndigheder, tilskødes grundejerforeningen af den oprindelige grundsælger, såsnart udstykningen af det samlede areal er approberet, hvorefter de forpligtelser der er, og måtte komme på disse arealer, tilkommer grundejerforeningen, herunder administration af de nævnte arealer, sørge for ren- og vedligeholdelse samt evt. etablering af beplantning.

Grundejerforeningen er pligtig til efter på krav vederlagsfrit at tage skøde på forannævnte fællesarealer og underskrive skøde herom.

12.
Indtil grundejerforeningen er stiftet foretages administration af næv
nte arealer af den nuværende ejer.

13.
Den oprindelige grundsælger
er kun pligtig til at være medlem af grundejerforeningen i det omfang denne beboer eller udlejer huse i området. Grundejerforeningen er pligtig til selv at fastsætte et ordensreglement for området.

14.
tale- samt dispensationsret, samt ret til at ændre de foranstående pålagte servitutter, har den oprindelige grundsælger, Jens P. Koch & Co., Odense Kommune og Grundejerforeningen i fællesskab. Den oprindelige grundsælger forbeholder sig ret til at overdrage sin del af påtaleretten til tredjemand.

15.
Denne deklaration begæres
tinglyst på matr.nr. 11 a Hjallese by - Dalum sogn med respekt af de øvrige på denne ejendom tinglyste byrder og hæftelser. I øvrigt henvises til ejendommens blad i tingbogen.

Odense, den 4. oktober 1972.
 Odense, den 8. marts 1973.

Del siden