Vedtægter for

”Grundejerforeningen Torpegården”

§ 1 - Navn og område.

Stk. 1.
Foreningens navn er 'Grundejerforeningen Torpegården'.

Stk. 2.
Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune og omfatter udstykning af Torpegården, matr. nr. 11a, Hjallese by, Dalum sogn.

§ 2 - Formål.

Stk. 1.
Foreningens formål er at opfylde de forpligtelser, der er pålagt ejerne i form af deklarationer omkring veje, fællesanlæg og -arealer.

Stk. 2.

Foreningen varetager desuden medlemmernes fælles interesser m.h.t. at sikre den bedst mulige udvikling for området.

§ 3 - Medlemsforhold.

Stk. 1.
Enhver ejer af ejendom indenfor foreningens område er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen.

Stk. 2.

Medlemskab indtræder ved underskrift af købekontrakt, skøde eller anden form for adkomst.

Stk. 3.

Udtræden sker ved medlemmets afståelse af ejendommen og regnes fra det tidspunkt, hvor afståelsen er dokumenteret for foreningen og enhver skyld til foreningen er afregnet.

Stk. 4.
Ny adresse i forbindelse med ejerskifte og fraflytning skal meddeles kassereren.

§ 4 - Kontingent.

Stk. 1.

Udgifterne til fornyelse og vedligeholdelse af de fællesanlæg, der er nævnt i deklarationen, og til grundejerforeningens administration og områdets vedligeholdelse påhviler ejerne.  

Stk. 2.

Udgifterne betales af medlemmerne/parcelejerne med 1 andel pr. parcel.

Stk. 3.

Udgifterne betales gennem et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af næste års budget.

  Stk. 4.

Kontingent betales helårlig den 1. april.

Stk. 5.
Efter 1. forfaldsdag vil kassereren uden varsel udsende 1. rykker med påmindelse om den opståede restance. Hvis beløbet ikke er indbetalt inden 14 dage, fremsendes 2. rykker med tillæg af kr. 200,00.

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest 10 dage fra afsendelsesdatoen af 2. rykker, vil sagen uden yderligere varsel blive videresendt til retslig inkasso. Omkostningerne hermed afholdes af medlemmet.

Stk. 6.

Hvis et medlem er i restance med kontingent eller anden ydelse til foreningen med mere end 1 måned og ikke herefter, trods påkrav, berigtiger restancen indenfor en frist på 14 dage, bortfalder medlemsrettigheden, herunder stemmeret på generalforsamlingen.

Dette forhold har derimod ingen indflydelse på medlemmets eventuelle forpligtelse overfor foreningen.

§ 5 - Generalforsamling.

Stk. 1.

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig vis.

Stk. 2.

Medlemmerne kan ved skriftlig fuldmagt, der inden generalforsamlingens begyndelse skal afleveres til bestyrelsen, overdrage deres forhandlings- og stemmeret til en anden person, dog således, at enhver fuldmagtshaver kun kan repræsentere ét medlem.

Stk. 3.

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Denne indførsel er da fuldt bevisende.
Referatet gøres bekendt for alle medlemmer ved husstandsomdeling.

Stk. 4.

Ordinær generalforsamling afholdes sidste halvdel af februar måned/ første halvdel i marts måned

Stk. 5.

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, være indgivet skriftligt til formanden senest den 15. januar.

Stk. 6.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

Godkendelse af næste års budget og fast­sættelse af kontingent.

Valg af formand/kasserer (kan ikke være på valg samme år).

Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter.

Valg af revisorer og suppleanter.

Eventuelt.

Stk. 7.

Indkaldelse af generalforsamling sker med 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen.

Kun de forslag, der har været nævnt i dagsordenen, kan komme til behandling og afgørelse på generalforsamlingen.

Der benyttes ikke særlige regler for indkaldelse, hvis der fremsættes forslag til ændringer af foreningens vedtægter.

Der benyttes følgende afstemningsregler:

- Dirigenten leder og afgør alle spørgsmål vedr. afstemninger

- Hvert medlem/hver parcel råder over én stemme.

- Afstemning sker ved håndsoprækning, medmindre dirigenten finder,

at en skriftlig afstemning vil være mere hensigtsmæssig.

Stk. 8.

- Almindelige beslutninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Vedtægtsændringer kræver tilslutning fra mindst 2/3 af de fremmødte.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 1 måned efter beslutning på en ordinær generalforsamling eller i bestyrelsen.

Desuden kan mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. Denne skal i givet fald være ledsaget af en skriftlig be­grundelse eller skriftlig beskrivelse af de(t) spørgsmål, der ønskes behandlet.

§ 6 – Bestyrelsen.

Stk. 1.

Foreningens daglige ledelse, herunder ansættelse af fornøden medhjælp til pasning af fællesanlæg m.v., varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer sammensat således: Formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.

Alle vælges af generalforsamlingen for 2 år, således:

Formand og et bestyrelsesmedlem i lige år.

Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

Stk. 3.

2 Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

Stk. 4.

Alle valgte kan genvælges.

Stk. 5.

Generalforsamlingen beslutter at honorere bestyrelsen med et årligt honorar. Størrelsen besluttes på generalforsamlingen i forbindelse med godkendelse af det kommende års budget.

Stk. 6.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Ved bestyrelsesmøder føres en beslutningsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 7.

Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 besty relsesmedlemmer.

Stk. 8.

Til optagelse af lån og køb af fast ejendom samt pant sætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke, og dokumenterne herom vil være at underskrive af den samlede bestyrelse.

§ 7 - Regnskab.

Stk. 1.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2.

Kassereren har ingen daglig kassebeholdning.

Stk. 3.

Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger.

Stk. 4.

Alle udgifter anvises af formand og kasserer i forening.

Stk. 5.

Foreningens likvide formue skal fortrinsvis placeres på konti i et eller flere pengeinstitutter, således at beløbsgrænsen for indskydergaranti ikke overskrides. En del af formuen kan, efter bestyrelsens skøn, anbringes i statsgaranterede værdipapirer/børsnoterede obligationer.

Stk. 6.

Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et drifts­regnskab og status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden den 14. januar.

Stk. 7.

Bestyrelsen kan ansætte en regnskabsassistent til hjælp med bogholderi og regnskab.

§ 8 - Revision.

Stk. 1.

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer valgt på generalforsamlingen.

Stk. 2.

Revisorerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen således, at den ene afgår på lige årstal og den anden på ulige. Revisorsuppleanter vælges for et år ad gangen.

Stk. 3.

Revisorerne skal gennemgå foreningens regnskab kritisk og talmæssigt. De skal forvisse sig om, at de opførte aktiver er til stede.

Stk. 4.

Regnskabet skal være revideret senest den 28. januar, således at det opstillede regnskab med revisionens påtegning kan fremsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamling.

§ 9 - Udvalg.

Stk. 1.

Til hjælp ved løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte et ad hoc udvalg. Sammen med 1-2 bestyrelsesmedlemmer kan yderligere deltage ikke bestyrelsesvalgte medlemmer.

§ 10 - Inhabilitet.

Stk. 1.

Skulle grundejerforeningen blive ude af stand til at fungere, træffes de bestemmelser, det ellers tilkommer grundejerforeningen at træffe, af Odense Byråd.

Vedtaget på grundejerforeningens generalforsamling den 22. februar 2011.

  Dirigent: Sonja Milkær.

Del siden