Referat Genetralforsamlingen 2020

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 3. MARTS 2020 KL. 19,00 I HJALLESE FORSAMLINGSHUS.

Formanden, Carsten H. Larsen bød velkommen og fortalte, at der var mødt 52 stemmeberettigede op.

 

1. VALG AF DIRIGENT.

Preben Schaub blev foreslået og valgt og konstaterede, at generalforsamlingen for lovligt indkaldt og indvarslet.

 

2. NEDSÆTTELSE AF STEMMEUDVALG.

Følgende blev nedsat som stemmeudvalg:

Niels Olsen

Per Madsen

Svend Erik Nørby

 

3. BESTYRELSENS BERETNING.

Bestyrelsens beretning var udsendt i blad nr. 1 – 2020.

Formanden havde tilføjelse om støjværnet på Volderslevvej og gjorde opmærksom på, at der dels fra kommunen har været indkaldt til møde i Dalumhallen uden større fremmøde fra Torpegården, og dels at etablering af støjværn har været emne på generalforsamlingerne i de senere år.

Da det står på Odense kommunes grund, har grundejerforeningen ingen indflydelse på valg af materialer.

Efter planerne vil der ske beplantning op ad de synlige dele af hegnet.

 

Der var spørgsmål til belysningen ved fitnessområdet og teltet, rydning af sne, kontrakt med gartneren, hundeluftning, asfalt, ansvar for legepladser og Sct. Hans.

 

Bestyrelsens svar:

Belysningen ved fitnessområdet er taget ned medio januar

Rydning af sne: Formanden Carsten H. Larsen tjekker vejrudsigten og står ekstra tidligt op for at se, om det er påkrævet at indkalde gartneren til grusning og snerydning.

3-årig kontrakt med gartneren: Tidsperioden er 3 år for at opnå en billigere pris – nøjagtigt, som man har gjort det i flere år i grundejerforeningen.

Hundeluftning: Hidtil har der to gange om året været slået en sti for at lette tilgængeligheden for områdets beboere og hunde.

Asfalt: Både bestyrelsen og mange beboere er utilfredse med kvaliteten af asfaltarbejdet. Bestyrelsen læste et brev, som netop var modtaget samme eftermiddag, op med en forklaring fra entreprenøren om, at underlaget var for dårligt, og derfor er der revner mange steder. NCC har anbefalet, at revnerne oprenses og forsegles, hvilket vil betyde en merudgift for grundejerforeningen. Det er bestyrelsen ikke tilfreds med, og har aftalt møde med NCC.

Legepladser: Der er indgået aftale om vedligeholdelse og tilsyn med legepladserne. Beløbet er indeholdt i budgettet. I tilfælde af uheld og skader er det grundejernes egne fritids- og ulykkesforsikringer, der skal dække.

Sct. Hans: toiletvogne var opsat for at undgå for meget kø og uheld, da der kun er et toilet i ”huset”.

 

Beretningen blev sat til afstemning og vedtaget med et overvældende flertal. 4 stemte imod.

 

4. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB.

Kassereren gennemgik regnskabet.

Der var spørgsmål omkring udgifterne til fitness-området, som kassereren redegjorde for.

Derudover var nogle få utilfredse med udgifterne til afholdelse af Sct. Hans. En del af udgiften var brugt til indvielse af fitness-området.

Kloakkerne i vængerne bliver renset en gang om året.

Med hensyn til forsikring af brugerne af legeplads- og fitness-området henvises til, at grundejernes egne fritids- og ulykkesforsikringer dækker.

 

Regnskabet kom til afstemning med følgende resultat:

Et overvældende flertal stemte for

2 stemte imod

2 undlod at stemme.

 

Der var en lille kaffepause i afviklingen af generalforsamlingen, hvor sognepræst Lisbeth opfordrede grundejerforeningens beboere til at deltage i såvel opstilling som valg til menighedsrådet senere på året.

 

5. INDKOMNE FORSLAG FRA BESTYRELSEN OG BEBOERE.

A. FORSLAG FRA JOHNNY JACOBSEN, GULDSMEDEVÆNGET 283.

Emne: fliser

Hermed fremsender jeg forslag til generalforsamlingen 2020. Jeg vil foreslå, at der bliver lagt fliser ved Guldsmedevænget samt Ildfuglevænget ud til det grønne område. Hver gang det regner er der masser af grus på fortov v. Guldsmedevænget.

 

Forslaget blev begrundet. Bestyrelsen fortalte, at der er budgetteret med kr. 70.000 til nye fliser i år.

 

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

2 stemte imod

1 undlod at stemme.

 

Under samme punkt blev det påtalt, at mange fliser er glatte på grund af alger. Det er et generelt problem, som skyldes vejret.

 

B. FORSLAG FRA PREBEN SCHAUB, HUMLEBIVÆNGET 125.

Forslag til generalforsamling den 3. marts 2020.

Ang. Rydning af sne på fortovene i Grundejerforeningens område.

Jeg foreslår, at grundejerforeningens gartner står for det.

Vi er ved at have lagt fliser på alle vores stier/gange, så der må være økonomi til at der kan blive ryddet sne på vores fortove.

 

Gitte fra Humlebivænget gjorde opmærksom på, at der skal renses inden kl. 7 om morgenen.

Kassereren oplyste, at det koster ca. kr. 4.000,- pr. gang, og at gartneren ved tilkald ikke kan nå at rense alle steder inden kl. 7.

Marianne, Ildfuglevænget spurgte til, om det vil medføre en kontingentstigning, såfremt grundejerforeningen skal rydde alle fortove.

 

Under dette punkt blev der spurgt om, hvem der dækker ødelagte fliser, som formodes skadet af gartnerens maskiner. Det er gartneren selv, der dækker skader.

Svend Erik Nørby gjorde opmærksom på, at fliserne flere steder er trykket af lastbiler, hvor man ikke har mulighed for at se og registrere ”synderne”.

 

Afstemningen viste følgende:

19 stemte for

25 stemte imod

3 undlod at stemme.

 

Forslaget blev ikke vedtaget.

 

C. 3 FORSLAG FRA HANS CHR. CHRISTIANSEN, HUMLEBIVÆNGET 38.

Følgende forslag til generalforsamlingen ønskes behandlet:

1. Parkering af varevognen fra Kemp Lauritsen nr. ce 97154, holder stadigvæk ulovligt parkeret på gaden. Jacob, Humlebivænget 32 har fine muligheder at lave parkering på parcellen.

2. Asfalten ved den sidste rist i Humlebivænget udfor nr 42, er der blevet lavet et forkert fald.

3. Græsrabatten langs cykelstien på ca 1 meter bliver ikke længere slået ved Humlebivænget.

Parkering: Det er ikke grundejerforeningen, der er myndighed, og derfor kan man ikke gøre noget.

Asfalt: Bestyrelsen tager det op med entreprenøren.

Græsrabat: blev defineret som området mellem Volderslevvej og grundejerforeningens område, og derfor uden for grundejerforeningens regie.

 

D. FORSLAG FRA OLUF SERRITSLEV, GULDØJEVÆNGET 51.

Forslag som jeg gerne vil have behandlet på grundejerforeningen Torpegårdens Generalforsamling den 3. marts.

FORSLAG 1:

Generalforsamlingen henstiller at bestyrelsen arbejder for at de gamle Deklarationer som blev lavet i halvfjerdserne bliver overholdt her i vores område.

FORSLAG 2:

Jeg syntes at det ville være en god ting, hvis man gav de nye indflytter et sæt af vores deklarationer så de også ligesom viste hvad man må og ikke må her i området.

Jeg vil uddybe mine forslag på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen havde følgende kommentar til forslag 1: Det er ikke grundejerforeningens område, da det er Odense Kommune, der har påtaleret.

 

Forslag 2: Bestyrelsen har ved ejerskifte udleveret deklarationerne, og henviste til, at nye beboere skal have dem udleveret af deres ejendomsmægler og advokat.

 

Tommy, Ildfuglevænget spurgte, om lejere af ejendomme har stemmeret. Det har de ikke. Det er kun ejerne, der har.

 

E. FORSLAG FRA BESTYRELSEN.

Bestyrelsen foreslår, at vi får lavet en forhindringsbane i forbindelse med kælkebakken. Forhindringsbanen skal laves på den nordlige side af bakken. Pris kr. 201.789. Vi har søgt Energi Fyns Fond om kr. 180.000 til dette projekt.

 

Der blev stillet flere spørgsmål:

Hvad koster det yderligere med inspektion og vedligeholdelse. Svar: samlet pris anslås til ca. kr. 4.000,- svarende til ca. kr. 10 pr. husstand.

Bliver området brugt: Her var der mange og delte meninger. Nogle bruger slet ikke området, da de hverken har børn eller børnebørn. Andre gør brug af det om dagen og om aftenen. Nogle synes, at området ser rædselsfuldt ud. Området er beregnet både til børn, unge og de mere voksne i alle aldre.

 

Følgende blev fremsat til afstemning: Forslaget kan godkendes med det forbehold, at der indgår tilskud kr. 180.000:

For stemte 15

Imod stemte 28

Forslaget er forkastet.

 

6. BUDGET OG FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT.

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til budget for 2020 sammen med indkaldelsen.

Kassereren gennemgik budgettet og foreslog uændret kontingent kr. 1.500,- årligt.

I budgettet var der taget højde for  en udgift på kr. 50.000,- til udvidelse af fitness-området med cross-traners , løbebane rundt om fitness-området og afslutning med stålkant.

 

Der var mange tilkendegivelser om, at man ikke ønsker yderligere udvidelse af fitness-området, og der blev derfor fremsat ændringsforslag til budgettet, således at beløbet kr. 50.000,- tages ud af budgettet og indgår som et budgetteret overskud i stedet for.

 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning og vedtaget med ensstemmigt flertal.

Der vil ikke i 2020 komme udvidelse af fitness-området.

 

Fastsættelse af kontingentet til kr. 1.500,- årligt blev vedtaget med 29 stemmer for og 13 stemmer imod.

 

7. VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER- OG SUPPLEANTER.

Formanden, Carsten H. Larsen, var på valg og var villig til genvalg. Der var ikke andre modkandidater, så Carsten H. Larsen er stadig formand.

 

Bestyrelsesmedlem Rasmus Larsen var ligeledes på valg. Han var også villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

 

Bestyrelsesmedlem Rune Philosof er flyttet fra grundejerforeningens område, og i stedet blev Niels Olsen foreslået og valgt.

 

Per Madsen, Ildfuglevænget 114 blev opstillet som bestyrelsessuppleant og valgt.

Der var ingen, der stillede op som 2. suppleant til bestyrelsen.

 

Revisor John Arvø var på valg og blev genvalgt.

 

Revisorsuppleant Erik Madsen var på valg. Han var ikke til stede. I stedet for stillede Henning Hansen, Humlebivænget 85 sig til rådighed og blev valgt.

 

Der var ingen, der stillede op som 2. revisorsuppleant.

 

9. EVENTUELT.

Under dette punkt fortalte Ole, Ildfuglevænget, om hans kontakt og erfaring med Odense kommune omkring støjskærmen. Det startede med en ny lokalplan, hvor Energivej blev ført til Volderslevvej. Alt andet lige ville det medføre en ganske betydelig stigning i trafikken – også den tunge. Der er udført flere målinger på trafik – og støjbelastningen, der har været VVM-screening, alt sammen med det resultat, at det var meget nødvendigt med foranstaltninger til nedsættelse af generne. Der har været indkaldt til møde i Dalumhallen, hvor der blev orienteret om, hvad der skulle ske.

Det opsatte støjværn er valgt ud fra, at det absorberer mere støj end de kendte andre steder, og at det ikke reflekterer til gene for beboerne på den anden side af Volderslevvej. Der bliver plantet efeu og andre planter med fokus på jordbunden for, at det trives og kan vokse hurtigere op og dermed gøre støjskærmen lidt kønnere at se på. Man skønner en levetid på 50 år.

Den anden side af Volderslevvej er ikke helt så privilegerede, men får tilskud til støjisolerede ruder.

 

Derudover var der ønsker om en hjertestarter. Bestyrelsen fortalte, at der er opsat hjertestarter i Boligforeningen Rønnehaven i Guldsmedevænget.

Der var enighed om at gøre opmærksom på det i info-bladene.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for nogenlunde ro og orden.

 

Referent: Marianne Nielsen.

 

Del siden