Referat Generalforsamling d. 1. marts 2016

Valg af dirigent

Nedsættelse af stemmeudvalg

Bestyrelsens beretning

 1. Skriftlig beretning
 2. Yderligere kommentarer fra formanden

                                                   i.     Snerydning

                                                  ii.     Fældning af træer langs motorvejen – kontaktet HedeDanmark ang. restaffald, dette er nu fjernet.

                                                iii.     Lars og Preben har sammen med gartneren gennemgået området, der er fundet ting som skal udbedres, dette vil blive rettet op i løbet af foråret

                                                iv.     Revneforsegling – indhentet 2 tilbud – NCC har fået opgaven.

                                                 v.     Kommunen er kontaktet ang. stien der løber langs motorvejen grundet store revner i den ny anlagte sti. De vil komme ud og kigge på det, men mener ikke umiddelbart ikke at der er noget at gøre ved det.

                                                vi.     De grønne områder skal ikke bruges til affald.

                                              vii.     Støjgruppen – Transportministeren vil komme over og kigge på motorvejen. 3000 beboere er berørt af støjen.

                                            viii.     Vejbelysning – betaling på private fællesveje, det vil blive stoppet på et tidspunkt, men den endelige dato er endnu ikke kendt. Dette vil påvirke kontingentet – man vil opkræve for hele 2016, hvis betalingen stoppes i løbet af 2016, vil det blive modregnet i kontingentet 2017.

                                                ix.     Spørgsmål

Oluf Serritslev– snerydning, han mener ikke at bestyrelsen kan beslutte at vængerne skal ryddes. Da et lign. forslag blev forkastet i 2010. Mener det er grundejerens ansvar at rydde sit fortov.

Birgit Bryde – indlæg i ugeavisen vedr. vejbelysning – da dem som allerede betaler fortsat skal betale, hvorimod dem som endnu ikke påbegyndt betaling, ikke skal betale, indtil der evt. træffes en ny beslutning – alle grundejere ud til privat fællesveje burde behandles ens.

 1. Preben er enig

Forelæggelse af det reviderede regnskab

 1. Lars fremlægger regnskabet

                                                   i.     Der er afskrevet tilgodehavende gæld – der skyldes på nuværende tidspunkt 6.366 kr. i kontingent.

 1. Spørgsmål/kommentarer

                                                   i.     Revneforsegling – bliver taget fra vej- og kloakvedligeholdspuljen

                                                  ii.     Regnskabet blev vedtaget.

Indkomne forslag

 1. Forslag nr. 1 – vedr. fibernet

                                                   i.     Ole – der er allerede muligheder allerede på nuværende tidspunkt via Stofa, men bifalder forslaget.

                                                  ii.     Oluf Serritslev – Glenten vil i 2017 få den høje forbindelse, har haft kontakt med Glenten.

                                                iii.     Jørn Rasmussen – har prøvet det i forbindelse med sit sommerhus, vedr. EnergiFyn kræver at 75 % af beboerne skriver under på at de er interessede i forbindelsen, da de ellers ikke vil påbegynde gravearbejdet.

                                                iv.     Henning Hansen – mener at det blot er tilkendegivelser og ikke bindende.

                                                 v.     Preben – bestyrelsen kan invitere EnergiFyn ud, så de kan komme med et bud på, hvad det kræves

                                                vi.     Rene fra Humlebivænget – der er allerede forbindelser, dog ikke ind til eget hus.

                                              vii.     Spørgsmål – kræver Stofa tv-forbindelse – Nej, bliver der svaret.

                                            viii.     Overvældende flertal for at invitere EnergiFyn ud til at holde et oplæg, dette vil derfor blive gjort.

 1. Forslag nr. 2 – fra Christian Christiansen

                                                   i.     Man kan ikke tyde hvad der stilles til forslag.

Budget og fastsættelse af kontingent

 1. Budgettet gennemgås
 2. Ekstra til vejbelysning for 2016 - 290 kr. pr. grundejer, det betyder at opkrævningen for lys forslås til at blive i alt 390 kr. inkl. efterslæbet fra 2015 på 100 kr.
 3. Revneforsegling er besluttet – 79.000 kr. som tages fra vej- og kloakpuljen.
 4. Fliselægning på grusstierne – 456 kr. pr. kvm., dvs. i alt 431.000 kr. – forslag at vi bruger 50.-75.000 kr., hvor der er størst behov fra investeringspuljen
 5. Ændringsforslag – 1400 kr. i kontingent og 390 kr. til vejbelysning
 6. Spørgsmål

                                                   i.     Carsten Larsen – I Dyrup (omkring Dyrupgårds Alle - 11 vænger) – de har fået at vide de vil få tilbagebetalt det de allerede har betalt.

 1. Preben – har snakket med 2 byrådsmedlemmer, de 2 mener ikke at det vil blive tilbagebetalt. Vi tvivler derfor på at dette vil komme til at ske.

                                                  ii.     Oluf Serritslev – inden en grundejerforening overtager en belysning, så skal kommunen sørge for at lyskilderne er i orden og renoveret. Og hvor meget skal der betales?

Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter

 1. Valg af formand

                                                   i.     Carsten Larsen (Guldøjevænget 32) – foreslået og valgt

 1. Bestyrelsesmedlem

                                                   i.     Maria J. Bertelsen er genvalgt

 1. Suppleanter

                                                   i.     1. suppleant: Birgit – (Guldøjevænget 80)

                                                  ii.     2. suppleant: Rene Eriksen – (Humlebivænget 49)

Valg af revisor og –suppleanter

 1. Revisor

                                                   i.     John Arvø er genvalgt

 1. Suppleanter

                                                   i.     Henning Hansen er genvalgt

                                                  ii.     Preben Schaub er valgt

Evt.

 1. Ole – kommentar vedr. Energivejs forlængelse – han har taget kontakt til By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, da tung trafik flyttes til Volderslevvej. Lokalplansforslag – høringer i 2011 og 2014. Der er taget stilling til støjen omkring det nye erhvervsområde, men ikke omkring vores område. Ønsker at få en redegørelse for hvad kommunen har tænkt sig at gøre ved den støj, der vil komme i den forbindelse.
 2. Oluf Serritslev – gamle servitutter – som siger at det hele skal ligne en helhed. Fortolker det at Torpegården ikke skal være et ’plankeværkskvarter’.

                                                   i.     Svar fra Marianne Nielsen – det er Odense kommune der er påtaleberettigede.

 1. Hvad kan der gøres ved at varebilerne holder på vejen ud for matriklerne

                                                   i.     Som udgangspunkt har vi ikke sanktionsmuligheder, men vi kan påtale det og appellere til at det ikke gøres.

 1. Spørgsmål vedr. suppleanter – skal de deltage i møderne evt. have fremsendt referaterne.
 2. Vedr. fliser på brandstierne – kan der lægges 2 rækker fliser i stedet for 3 fliser.

                                                   i.     Svar fra Lars – der lægges 3 rækker fliser på baggrund af vedligeholdelsespligten grundejerne vs. grundejerforeningen.

 1. Axel – kan vi evt. låne fra vejpuljen til flisebelægningen på brandstierne.
 2. Henning – Guldøjevænget 49 – kan beboerhuset tages op igen? Kan man evt. søge midler fra forstadspuljen.
 3. Lars Nielsen – siger tak til den afgående formand.

Del siden