Referat Generalforsamling

                                       tirsdag den 1. marts 2022

i Hjallese forsamlingshus

Dagsorden

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen forslår Jan Hansen som dirigent og Jan Hansen bliver valgt uden indvendinger.

  1. Nedsættelse af stemmeudvalg

Stemmeoptæller bliver Per og Lene

  1. Bestyrelsens beretning

Formanden fortæller om hvad bestyrelsen har arbejdet på i 2021 samt hvad bestyrelsen vil fokusere på i 2022.

Marianne Nielsen beretter at hun møder mange i Torpegården som er uforstående over for, at der ikke bliver svaret på henvisninger via telefon og mail. Formanden svarer at det er fordi telefonen var holdt op med at virke, men at den gerne skulle fungere igen og at vi vil fokusere på at kigge oftere på de mails der kommer.

Hans Christian beretter at det levende hegn langs cykelstien ud mod Volderslevvej, bør holdes af den enkelte grundejer. Der er flere fliser der ligger skævt og at vi ikke bør revneforsegle asfalten, da han ikke mener at det hjælper. Formanden svarer at det levende hegn er kommunes opgave at holde og at Bestyrelsen har fokus på fliser.

Ea Trankjær beretter om bestyrelsen kun vil bruge Facebook og instagram til info om området eller om det ikke også kommer på hjemmesiden da det ikke er alle der bruger disse sociale medier. Formanden svarer at vi tager det til efterregning.

Henning Hansen beretter, at det ikke er grundejeren selv der skal vedligeholde kloakken.

Bestyrelsesmedlem Niels svarer, at der i samarbejde med advokat og kommune er blevet gennemgået de regler, der ligger på området.

Reglerne kan være tvetydige og konklusionen er, at det er grundejerforeningen som er ansvarlige for de fælles kloakker i torpegården.

Grundejerne er ansvarlige for stikledningerne ud til fællesledningerne. Henning Hansen spørger til om der kan refunderes regninger for kloak arbejde, der blev lavet hos ham for år tilbage? Bestyrelsen svarer at de vil undersøge om dette er muligt.

Tage Hansen beretter at der er en tinglysning på Humlebivænget og guldøjevænget om at fællesskabet skal dække evt. udgifter.

Preben Schaub beretter at han er utilfreds med ventetiden på henvendelser om skæve fliser, bestyrelsen tager dette til eftertragtning.

Bestyrelsens beretningen bliver vedtaget.

  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer fremlægger det reviderede regnskab

Det reviderede regnskab vedtages.

Indkomne forslag fra bestyrelsen og beboere

  1. Fremlæggelse af tilbud på fliser

Kasserer fremlægger indhentet tilbud på fliser, der diskuteres om hvad man syntes der er bedst hvorefter tilbud 1a. forkastes og tilbud 1b. vedtages.

Forslag 2 frafaldes.

  1. Ændringer af vedtægter

Formanden fremlægger forslag om ændringer af vedtægter hvorefter der diskuteres for og imod, forslaget om ændringer af vedtægterne bliver ikke vedtaget. 

Forslag sendt af Ea Trankær:

Grundejerforeningen Torpegården bestyrelse besvarer e-mails indenfor en – ifølge grundejerforeningens skøn – rimelig periode, f.eks 1-2 måneder.

Forslag vedtages.

  1. Budget og fastsættelse af kontingent

Kassere fremlægger budget for 2022 der er ingen spørgsmål til budgettet som bliver vedtaget.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Der er ikke stor kamp om de poster som er på valg

Formand: Mads Krag Bruun blev valgt.

Bestyrelsesmedlem: Niels Olsen blev valgt.

  1. Valg af revisor og -suppleanter

Suppleant: Tobias Andersen blev valgt.

Suppleant: Ole F.E. Rasmussen blev valgt.

Revisor: John Arvø blev valgt

Der bliver ikke valgt en revisorsuppleant.

  1. Evt.

Hans Christian spørger om han selv må ordne problemerne med sit fortov og kloak, hvortil der svares, at det må han gerne.

Der bliver berettet om mange hundelorte i området, om der ikke bliver fejet på fortovene mere, om der kommer kantskæring langs stierne. Disse ting vil blive ordnet til foråret. Der blev talt om glatte fliser og om affald ved containerne.

Der snakkes om hjertestarter til maskinhuset igen, dette har bestyrelsen søgt

Trygfonden om, men har fået afslag på ansøgning. Børnehaven vil gerne have den hængende, men da det koster 15.000 kr. at anskaffe en hjertestarter, forslår bestyrelsen at dette kommer som et forslag til næste generalforsamling.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:55 og til stede var 33 Stemmeberettiget.

Referat skrevet af sekretær for Grundejerforeningen Torpegården.

Simon Rasmussen

Underskrevet Bestyrelsen.                                     Dato. 06.03.2022

Del siden