Referat 2019

Generalforsamling, Grundejerforeningen Torpegården, tirsdag den 5. marts 2019 1/3

Dagsorden


1. Valg af dirigent
   1. Preben Schaub blev valgt.
   2. Generalforsamlingen er indkald rettidigt.
2. Nedsættelse af stemmeudvalg
   1. Svend Erik Nørby
   2. Kim Christensen
   3. Marianne Nielsen
   4. Der er 71 stemmeberettigede mødt op.
3. Bestyrelsens beretning
   1. Flot fremmøde til fastelavn 2019.
   2. Hans Christian Christiansen, Humlebivænget: Tagplader på maskinhuset revner. Synes det  
   skal udskiftes. Beplantningen skal ordnes. Ingen fliser.
   -1. Formanden forsikrer, at vi undersøger det.
   3. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Ang. hundeskov ved Solvang. Han vil gerne have, at man
   ikke laver en hundeskov. Der er mange, der går med hund uden snor.
   -1. Formanden: Der vil blive lavet en løsning, der tilgodeser alle
   4. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Undlad venligst at hælde affald (fedtstoffer og lignende) i
   regnvandskloaken. Det vil give problemer med rotter.
   5. Simon Ildfuglevænget: Mange kører for hurtigt ned ad vænget. Husk på, at der godt kan
   komme børn løbende ud på vejen. 
   6. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Belysning ved Græshoppevænget og Guldøjevænget. Vil
   gerne have bommen for enden af stien mod Sommerfuglevej genetableret.
   7. Preben Schaub: Rotter. Spørg Mortalin om man kan smide rottegift i hele området på en
   gang, i stedet for at tage en kloak ad gangen.
   8. Simon, Ildfuglevænget 41: Gift i det hele virker ikke. Elektrisk rottespærrer er den effektive   
   metode. Reparer desuden også kloakken.
   9. Humlebivænget 91: Vi er ved bekæmpe rotter. Samtlige kloaker er defekte og er ved at blive
   repareret. Det er dog blevet observeret at for mange skyller klude/hygiejnebind/... ud, så
   hjælper tiltagene mod rotterne ikke meget.
   10. Svend Erik Nørby, Humlebivænget: Kloakerne er meget gamle. Få undersøgt jeres kloaker
   og repareret dem.
   11. Rene, Humlebivænget 1: Vi har fået repareret vores kloaker, men den ekstreme                       fuglefodring.
   ved et andet hus på vænget gør, at der stadigt er rotter i haven.
   12. Beretningen er vedtaget.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
   1. Conny, Ildfuglevænget: Hvor kom pengene til bevægelsesparken fra? Kommunen gav
   798.000. Vi har givet 99.000. Bevægelsesparken kostede 1.000.000. Hvor i budgettet kan vi
   se at der er brugt de resterende op til 1.000.000?
   -1. Bestyrelsen bad om 86.000 kroner, men har brugt måske 200.000 kroner. Beløbet blev
   ikke nærmere specificeret.
   2. Der var generel utilfredshed omkring dette emne.
   3. Lars fulgte senere op med at beløbet ud over det planlagte har været brugt til hybridgræs
   under den gamle del af legepladsen, samt til afholdelse af indvielse. Derudover er der
   brugt penge til rådgivning og godkendelse af legeplads, som vi ikke havde regnet med.
   2. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Hvad er der blevet taget ud af forsikringen?
   -1. Lars: Erhvervstabsforsikring.
   3. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Vintertjeneste, hvornår blev det brugt?
   -1. Lars: Det blev brugt i starten af 2018. Der er lavet en ny aftale i år. De kommer nu kun,
   når de bliver tilkaldt.
   4. Udgift til strøm. Hvorfor er det steget så meget?
   -1. Lars: Ekstraordinært mange møder. Maskinhuset er elopvarmet.
   5. Preben Schaub: Mastelejen er for lav. Kan man henvende sig til en advokat for at høre, om       vi kan slippe ud af kontrakten?

   -1. Lars: Det vil bestyrelsen tage op.

   6. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Hvad vil det koste at få lagt fjernvarme ind i maskinhuset?
   -1. Svend Erik Nørby, Humlebivænget: Omkring 70.000 for at få det ind.  
   7. Regnskabet er godkendt.
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og beboere
 1. Asfalt-/skærvebelægning på alle vænger
   -1. Lars: Udover forslaget i indkaldelsen. Så har vi også fået et tilbud med asfalt og fræsning
   på 2.700.000. Vi kan eventuelt starte med Humlebivænget og Ildfuglevænget og vente
   med resten af vængerne.
   2. Erik: Asfalten blev fornyet i 1998 sidste gang. Ikke tilhænger af skærver.
   3. Hvad er forskellen mellem skærver og asfalt?
   -1. Lars: Asfalt er mere holdbart.
   4. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Skal vi også tage os af stamvejene? Lars: Nej.
   5. Flere argumenterede imod skærver. Når skraldebilerne vender vil de ødelægge
   belægningen. Skærverne vil resultere i stenslagsskader på biler. Der er meget lidt trafik
   på vejene. Skærverne vil tage for lang tid at køre ned.
   6. Erik: Hvis vi får ny asfaltbelægning, hvor lang tid vil det tage før vi, med nuværende
   indbetaling, har råd til at gøre det på en gang?
   -1. Lars: Der gå ca. 3 år før vi har sparet op til 2.700.000.
   7. Lars: Det er tid nu, hvis vi skal undgå at underlaget bliver ødelagt, siger rådgiverne fra
   NCC.
   -1. Erik: Rådgiverne skal også tjene pengene. Tag deres råd med et gran salt.
   8. Preben Schaub: Har der været taget kontakt til vandværket? Hvis de skal have nye rør, så
   vil de formentlig give et klækkeligt tilskud.
   9. Afstemning: Tilbudet fra Munck på 2.700.000 og kontingentsforhøjelse på 650 kroner for
   et enkelt år.
 2. Beplantning på Ildfuglevænget 20 – 48
   1. Er det ikke grundejerne på Ildfuglevænget 20 – 48, der bør beslutte om vi skal have
   beplantning foran vores huse?
   -1. Preben: Nej, det er generalforsamlingen.
   -2. Tage: Der blev besluttet på et bestyrelsesmøde, at de sidste 15m af Ildfuglevænget skulle
   fjernes. Carsten og Lars besluttede egenhændigt at fjerne det hele.
   -3. Marianne: Det virker ikke som støjværn. Der er udgifter til beplantning og vedligehold.
   Det ser rigtig fint ud, som det er i dag.
   -4. Kurt: Det blev besluttet sidste år, at vi skulle have ny beplantning. Vi kan høre
    trafikstøjen mere nu, hvor der ikke er beplantning.
   -5. Det sænker tyveri at have frit udsyn.
   -6. Afstemning for Mariannes forslag, at der ikke skal plantes nyt: 38 for, 21 imod.
   -7. Da Mariannes forslag blev vedtaget bortfalder forslag 1 og 2.
 3. Bump på Guldsmedevænget
   1. Erik: Jeg synes, det er et godt forslag. Der bliver kørt meget stærkt. Spørg
   boligforeningerne ved Guldsmedevænget, om de vil være med til at etablere bump.
   2. Lars: Problemet er, at det er kommunens vej. Formanden er ved at kontakte kommunen.
   Politiet har lavet fartmåling på vejen og der blev ved et enkelt tilfælde målt lidt over 100
   km/t.
   3. Tommy: Jeg vil også gerne have bump på Ildfuglevænget. Bommene ved stien mellem
   bumpene på Sommerfuglevej ønskes genetableret.
   4. Parkering forbudt skiltning på de vænger, der har problemer med uønsket parkering.
   -1. Vi oplever igen og igen, at der er ulovlige parkeringer på Humlebivænget. Skiltene
   ønskes genetableret, da de virkede.
   -2. Poul Erik: I kan ikke forbyde pendlere at parkere på vængerne. Det er kun færdselsloven,
   der bestemmer det.
   -3. Henning, Humlebivænget: Sidste år blev det vedtaget på generalforsamlingen, at skiltene
    skulle fjernes. Det øjeblik de blev fjernet, så flyttede uønskede biler ind igen.

    -4. Carsten: Carsten og Lars har holdt møde med Park og Vej hos kommunen. Der skal skilte
    ved vængerne, ikke stamvejen.
    -5. Det blev vedtaget uden optælling at skiltene på Humlebivænget sættes op igen, men uden
    håndhævning.
  5. Hajtænder på Humlebivænget
    1. Forslaget blev trukket
  6. Forbud mod fuglefodring
    1. Rene: Vi har en nabo, som ligger meget fuglefoder ud på jorden. I lange striber og kastet
    ind i hækken. Det giver rotter i hobetal hos os.
    2. Lars: Den beboer, som giver problemet, er en lejer. Beboeren er blevet forbudt af sin
    udlejer at fodre fugle. Så det skulle være i orden.
7. Fliseopretning og parkering i Humlebivænget. Forslaget gik på 1) at få fjernet en specifik bil,
   som i årevis har ulovligt, og 2) at få rettet fliser op i vænget.
   1. Rene: Man kan ikke få ParkNord til at fjerne biler medmindre færdselsloven er overtrådt.
   De tager ikke hensyn til områdets deklarationer. Tip eventuelt politiet.
   2. Oluf Serritslev, Guldøjevænget: Hvor skæve må ens fliser være?
   3. Carsten: 2 cm forskel mellem fliser, ellers kan man risikere at forsikringen ikke dækker.
   4. Beboerne skal selv betale for at reparere deres fortov.
  8. Indkøb af trampolin til nedgravning
   -1. Der er forslag om, at Civica betaler og vi lægger jord til.
   -2. Andre mener at der ikke skal lægges jord til, uanset om det er gratis, fordi trampoliner er
    farligt legetøj. Børn skal være under opsyn ved leg på trampolin.
   -3. Nedstemt
6. Budget og fastsættelse af kontingent
   1. Renteindtægterne er sat lidt for optimistisk iflg. nyere vurderinger.
   2. Vi fortsætter fliselægningen på brandstierne i samme tempo, så vi bliver færdige i 2020.  
   3. Ingen stemte imod budgettet.
   4. Forøgelse af kontingent med 650 er kun i 2019.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter
   1. En lejer ville gerne stille op til bestyrelsen, men kun grundejere kan være medlemmer af
   foreningen og §6 stk. 1 siger at bestyrelsen består af 5 medlemmer.
   2. Simon Rasmussen og Rune Philosof valgt til bestyrelsen.
   3. Lars genvalgt som kasserer
   4. Suppleant: Niels Olsen
8. Valg af revisor og -suppleanter
   1. Revisor: Preben Schaub
   2. Suppleant: Erik Madsen
9. Evt.
   1. Hjertestarter ønskes. Rune har hørt, at der er blevet sat en hjertestarter op på beboerhuset i
   Rønnehaven. Rasmus vil gerne arbejde videre for, at der opsættes en hjertestarter på
   børnehuset.
   2. Preben anbefaler, at bestyrelsen henvender sig til ejendomsselskaberne, og beder dem om,    at lade være med, at sætte hus til salg skilte ude ved Volderslevvej.
   3. Der er spørgsmål til, om man selv må holde ud for sin egen indkørsel. Svaret er nej ifølge
   færdselsloven. Men hvis man kun generer sig selv, så er der forhåbentligt ingen der tilkalder
   politiet. Hvis man vil være sikker på at undgå bøder, så parker længere væk.

Del siden