Overskrift 1

GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Torpegården.

Generalforsamlingen afholdes den 1. marts 2022 kl. 19.00 i Hjallese Forsamlingshus

Dagsorden

Indkomne forslag fra bestyrelsen og beboere

  1. Fremlæggelse af tilbud på fliser
  2. Ændringer af vedtægter
  3. Brev fra Hans Christian Christiansen
  4. Budget og fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

Se liste over medlemmer der er på valg.

  1. Valg af revisor og -suppleanter

Se liste over medlemmer der er på valg.

  1. Evt.

Følgende medlemmer er på valg:

Formand:                  Mads Kragh Bruun – modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem:     Niels Olsen – modtager genvalg

Suppleant:                   Per Nørregaard – modtager ikke genvalg  

Suppleant:                   Tobias Andersen – modtager genvalg

Revisor:                      John Arvø

Revisor suppleant:        Anne Mette Schou

Forslag til generalforsamlingen

a: Forslag om fliser ved Sommerfuglevej

Sidste år foreslog bestyrelsen, at fliserne mellem Sommerfuglevej og Ildfuglevænget     enten blev taget op eller renoveret.

Da der kun var indhentet 1 tilbud på opgaven, blev forslaget udsat til i år.

Forslag 1a: Der bliver lagt nye fliser i det lige stykke. Tilbud 1:  kr. 63.125

Forslag 1b: De gamle fliser genbruges. Tilbud 2: kr. 55.625

Forslag 2:   Alle fliserne tages op og der sås græs.

Tilbud 1: kr. 31.625

                      Tilbud 2: kr. 49.150

                     De gamle fliser opmagasineres ved maskinhuset til genbrug.

b: Ændring af vedtægter:

     § 6-Bestyrelse

     Stk. 1.    

     Foreningens daglige ledelse, herunder ansættelse af fornøden medhjælp til pasning af  

     fællesanlæg m.v., varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer sammensat således:

     Formand, Næstformand, sekretær, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

     Stk. 2.

     Alle vælges af generalforsamlingen for 2 år således:

     4 Bestyrelsesmedlemmer i lige år.

     3 Bestyrelsesmedlemmer i ulige år.

     Stk. 3.

     3 Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år.

Begrundelse:

Bestyrelsen ønsker at udvide sig til 7 medlemmer med den begrundelse at det vil gøre Bestyrelsen mere robust og dynamisk i sin udformning. At der er flere medlemmer giver flere meninger og det giver i sidste ende mere inkluderende bestyrelse.

Der ud over ændres det således at bestyrelsen får mulighed for at konstituere sig selv, i de tilfælde hvor en valgt formand eller kassér vælger at træde ud midt i en valgperiode.

c: Brev fra Hans Christian Christiansen:

Bestyrelsens beretning 2021

Året 2021 er gået og på grund af Corona har vi kun kunne holde Skt. Hans, der er dog stadig sket lidt i Torpegården. Vi har fået gravet fiber ned af TDC som vil give hurtigere og stabilt internet, vi er ved at være i mål med omlægning af fliserne og nu mangler vi bare at få lavet asfalten de steder hvor der er kommet buler efter der er blevet skudt kabler under vejen.

Vi har også fået sat nye tagrender og en varmepumpe op i maskinhuset alt sammen for at forbedre indeklimaet og sparre penge på opvarmningen og ellers har der kun været almindelig vedligeholdelse af vores skønne område.

Vi har i bestyrelsen også oprettet en facebook gruppe som hedder Torpegården

Samt en instagram som hedder Torpegaarden.dk ideen med dette er at vi ligger indslag op når vi laver arrangementer så det er nemmere at følge med i hvad der sker i vores område der vil ligeledes blive lagt billeder ud som da vi fik sat postkassen op ved maskinhuset og så er der selvfølgelig også mulighed for at møde hinanden på tværs.

Del siden