Generalforsamling.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen

Torpegården tirsdag den 04.03.2014

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Nedsættelse af stemmeudvalg

3.     Bestyrelsens beretning

4.     Forelæggelse af det reviderede regnskab

5.     Indkomne forslag

6.     Budget og fastsættelse af kontingent

7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter

8.     Valg af revisor og –suppleanter

9.     eventuelt

Ad.1 Birgit Bryde er valgt til dirigent. Der er 58 stemmeberettigede grundejere.

Ad.2 Stemmeudvalg : Niels, Niels Rosborg, John Arvø

Ad.3. Preben fortæller om den nye snerydning, hvor fortovene også bliver fejet. Preben opfordrer til, at man holder øje med naboens hus.

Ang. parkering, så er det ikke tilladt at parkere på vendepladser og grønne områder.

Ang. beboerhus, så tager vi det under evt.

Vi har to sæt deklarationer, men vi arbejder på at få en for hele området.

Chr. Christiansen spørger, om han får erstattet knækkede fortovsfliser?

Man må selv betale for nye fliser i fortovet.

Mogens Hindsgavl : Stemmetællere har ikke stemmeret  ifølge loven. Vi vedtager med et stort flertal, at stemmetællere har stemmeret.

Mogens: Der holder ofte en stor lastbil i området. Preben vil finde ud af, hvem den tilhører og ringe til firmaet.

Gitte Poulsen: mange parkerer på fortovet, så vi ikke kan komme ud.

Svar. Man må ikke parkere på fortovet, man kan evt. sætte en seddel i vinduet ang. problemet eller ringe til politiet.

Firmabilen må henstilles på matriklen.

Beretningen er enstemmig vedtaget.

Ad4. Vincent gennemgår regnskabet. Vi har ikke fået så mange renter af vores indestående i år, men det bliver bedre i løbet af 3 år.

Vi har brugt mange penge på snerydning sidste år. Vi har brugt 12 000kr. fra 2012. Vi har to inkassosager kørende, den ene husejer har en afdragsordning. Vi skylder ikke noget, og der er penge på kontiene.

Vi har solgt et stykke jord for 5900kr. Det nye gartnerfirma fejer sne, men der bliver ikke fejet sne ud for Guldøjevænget 80 iflg. ejeren.

Vi siger til gartneren, at de skal bruge salt med måde.

I år har vi sparet på administrationen, og vi har spredt formuen, så der kun står max. 750000kr. i  hver bank. Regnskabet balancerer.

Til Ronnie i Guldøjevænget: kloakkerne bliver renset en gang om året.

Erik Madsen spørger til leje af masteareal. Svaret er, at der er en uopsigelig kontrak , hvor der er reguleret ud fra et forkert beløb, så vi har fået for meget i nogle år. Vi har indgået en aftale med Glentevejen.

Vi har en kontrakt med underskrift.

En spørger, om vi selv skal betale for gadelys? Svaret er, at det skal vi fra 2016. Bestyrelsen skal have et møde med kommunen efter sommerferien. Vi har indgået aftale om, at alle husejere skal betale det samme, ca 300kr. om året.

Regnskabet er enstemmig vedtaget.

Ad.5 Ingen forslag.

Ad.6 Budgettet er ikke kommet med i bladet, men Vincent har det på computeren, så alle kan se det.

Vincent gennemgår budget 2014. Kontingent 1500kr., hvoraf 200kr overføres til vejfond og 200kr. overføres til investeringsfond.

Budget og kontingent vedtages enstemmigt.

Vincent gennemgår et budget for det tilfælde, at vi vedtager beboerhuset. Lars Nørgård spørger, hvor mange år, vi skal betale af på gælden til beboerhuset. Vincent svarer, det er 8 år, fordi vi låner pengene af os selv og betaler tilbage med renter.

Der stilles spørgsmål om placeringen af de 217450kr. Vincent forklarer det.

Ad. 7 Preben Schaub er genvalgt med akklamation.

Lars Vestergård modtager ikke genvalg.

Bestyrelsen foreslår Maria Bertelsen. Maria er valgt til bestyrelsen.

Suppleanter : Karen Rasmussen og Hans Rasmussen er valgt.

Revisor: John Arvø er valgt.

Revisorsuppleanter: Annelise Carstens og Henning Hansen , Humlebivænget  85 er valgt.

Preben siger velkommen i bestyrelsen til Maria og tak til Lars for arbejdet i bestyrelsen.

Ad.9 Henning Hansen: er elanlægget til vejbelysning nyrenoveret?

Svar: Det er ikke renoveret, men vi gennemgår anlægget, inden vi overtager det. Det er en god ide at tage nogen med, som har forstand på det. Ang. vejbump på Sommerfuglevej, kan de laves højere?

Svar: nej, det kan de ikke, vi har forsøgt, men har fået afslag.

Nogle træer er fældet, kan jeg få fældet nogle træer ved Guldøjevænget 80?, spørger ejeren..Formanden svarer, at vi får lavet så meget arbejde i området hvert år, som vi har penge til. Vi ser på det hvert år.

Der bliver klaget over huller i cykelstien langs motorvejen. En har ringet til kommunen angående dette problem, men de reparerede stien på den anden side af motorvejen. Det er fint, hvis flere ringer til kommunen om denne gene.

Der bliver spurgt, om vi skal betale for reparation af gadelamperne.

Det, vi betaler, skal dække alt, altså vedligehold, strøm og pærer m.m.

Vi gennemgår alle lamperne, inden vi overtager det. Vi har ikke loven på vores side, men vi har det skriftligt fra kommunen.

Hvem skal vedligeholde skiltene med vejnumre i beg. af vængerne?

Bestyrelsen undersøger sagen.

Ang. vejbelysning: Kommunen kan ikke opkræve mere end det faktiske forbrug. Vi kan søge om mere eller mindre lys, og på den måde regulere forbruget. Inden 2021 skal alle lygter være skiftet ud.

Ang. beboerhus: Det er 2/3 af de afgivne stemmer, der skal til, for at forslaget er vedtaget.

Preben forklarer, at vi ikke kan låne penge i banken til huset, men vi kan låne dem af vejfonden. Der er der kun penge nok til en renovering, og altså ikke til en udbygning! Priserne i det tilsendte materiale er overslag!

I Humlebivænget er nogle fliser ødelagt af lastbiler fra fjernvarmeselskabet. De er ikke repareret, selvom der er ringet  om det.

Reparation af fortov ved det nye hus i Ildfuglevænget. Det er de nye ejere og entreprenøren, som skal udbedre skaden. Grundejerforeningen skal ikke betale.

En beboer hævder, at når man har en vejfond og en investeringsfond skal der være vedtægter for dem. Pengene må ikke anvendes til andet formål. Svaret er, at det er besluttet på en generalforsamling, og der er ingen vedtægter. Vincent forklarer, at det er en bedre forretning ,at vi låner pengene selv, for der får vi 2 procent p.a.

Marianne husker, at vejfonden er oprettet for at få penge til nyt asfalt, og det er ca. 30 år siden. Investeringsfonden er lavet for 4 år siden for at få råd til multibane og legeplads, men der fik vi et stort beløb fra Forstadspuljen. Vi skifter navn på fondene til næste år.

Man spørger, om kontingentet bliver sat ned til næste år?

Preben siger, at vi har brugt pengene til løbende vedligehold.

Til næste år kommer der en afstemning, om de 200kr. Bestyrelsen fremsætter et forslag til, hvad de evt. skal bruges til.

Vi kan kalde det pulje i stedet for fond.

Vincent: Vi har sendt forslag til afstemning om 350kr. om året til beboerhus. I dag har vi kontingent på 1500kr p.a.

Marianne: Man kan kun bestemme kontingent på en generalforsamling.

Svar: så må vi have en ekstraordinær.

Hvem tæller stemmerne? Det gør revisorerne med hjælp fra kassereren.

Hvad hvis huset ikke udlejes? Preben: Jeg kan ikke forestille mig, at vi ikke kan leje det ud. Vi ser mange muligheder i et sådant hus.

Hvad hvis nogen vil leje huset en gang om ugen? Vi finder en fornuftig pris. Der skal jo betales for lys og varme og vand.

Må man spille høj musik hele døgnet i et sådant hus? Der skal laves et

sæt ”husregler” og i øvrigt så gælder politivedtægten.

Marianne: Generalforsamlingen er den højeste myndighed, altså kan afstemningen kun være vejledende!

Vincent: Vi har jo netop spurgt alle, så det er frustrerende, at man ikke anerkender arbejdet.

Marianne: jeg har opfattet det som en vejledende afstemning om beboerhuset og om kontingentforhøjelsen.

Vincent: Vi kan godt indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det bliver et ja.

Preben: Uanset udfaldet af afstemningen, så bliver der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Kan I lave dagsordenen om? Nej det kan vi ikke.

Hvorfor er der ikke noget i tønderne til fastelavn?, spørger en mor Svar: Vi har gjort som vi plejer.

Birgit  Bryde takker for god ro og orden.

Birgit Bryde                                         Birgit Hjorth

Dirigent                                                Referent    

Del siden