Generalforsamling


Generalforsamling afholdes tirsdag
d. 6. marts 2018 kl. 19:00 - 22:00
i Hjallese forsamlingshus
Dagsorden


1. Valg af dirigent
2. Nedsættelse af stemmeudvalg
3. Bestyrelsens beretning - s. 4
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab - s. 13
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen og beboere - s. 10
1. Forslag fra bestyrelsen
1.1. Etablering af Bevægelsespark Torpegården.
1.1.1 Etablering af legeplads
1.1.2 Etablering af motionsområde
1.1.3 Etablering af bålhytte
1.1.4 Etablering af svævebane
1.1.5 Etablering af belysning omkring Bevægelsespark
1.1.6 Faldunderlag til multibanen
1.1.7 Musikinstrumenter
1.2 Etablering af toiletter i maskinhuset
2. Forslag fra Preben Schaub, Humlebivænget 125
2.1. Etablering af lys på gangsti mellem Guldøjevænget og Græs hoppevænget.
3. Forslag fra Kurt og Else, Ildfuglevænget 30
3.1 Forslag til beplantning, langs Ildfuglevænget 20-48
3.2 Forslag til fjernelse af ”P-forbudt for uvedkommende”- skilte i området.
4. Forslag/debat fra HC. Christiansen, Humlebivænget 38
4.1 Støjværn og beplantning
4.2 Parkeringsforholdene
4.3 Frivilligt arbejde og ombygning af maskinhus
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - s. 12
8. Valg af revisor og -suppleanter - s. 12
9. Eventuelt
• Esther Larsen - fortæller om ”Støjgruppen vedr. motorvejens arbejde.
• Ole Aabling Sørensen – vedr. støj fra Volderslevvej som følge af Energivejs forlængelse

Generalforsamling

Generalforsamling afholdes tirsdag

d. 6. marts 2018 kl. 19:00 - 22:00

i Hjallese forsamlingshus

 

Dagsorden inkl. referat

Valg af dirigent

Nedsættelse af stemmeudvalg

 1. 95 stemmeberettigede
 2. Stemmetæller

                                                    i.     Marianne

                                                  ii.     Niels Olsen

                                                iii.     Aksel

Bestyrelsens beretning - s. 4

 1. Carsten fortæller kort om året der gik og gennemgår beretningen fra bladet
 2. Kommentarer til beretningen

                                                    i.     Preben Schaub

 1. Nye skilte ved enderne af vængerne med numrene – det er Odense Kommune der har udskiftet skiltene
 2. Støjgruppen – der er snak om at fjerne noget af bevoksningen? Det virker umiddelbart lidt modsat af tankerne om at fjerne støjen fra området. Carsten svarer at vi har snakket med kommunen omkring det, de mener ikke umiddelbart at det har den store betydning for støjen.
 3. Skidt på de grønne områder – tag fat i Ribergaard – det er dem som har læsset store dynger af blade
 4. Er der evt. mulighed for delebil i området – behøver ikke være lige nu, men en tanke for fremtiden
 5. Ang. det hundefri område – ikke tilhænger af det – Carsten svarer at det skal være tilladt at have hundene med i snor i området, det er mere de løse hunde der skal væk for området.

                                                  ii.     Oluf Serritslev

 1. Når det sner kl. 7 om morgenen – så fejes der sne kl. 14.30? – eller der fejes for vand. Lars svarer at der er lavet aftale med gartneren om at han startersnerydning forskellige steder, for at det ikke er de samme der får renset for sne sidst.
 2. Hækklipning – hvis man ikke klipper sin hæk selv, så kommer gartneren og klipper hæk – levende hegn? Er det tilladt at stille rækværk op? Hvad med i forhold til at sætte 30 cm. inden for skel. Carsten svarer at det umiddelbart ikke er os, som tager sig af det – det er ejerne af matriklerne som har ansvaret for dette, men hvis der er behov kan kommunen blive hidkaldt.

                                                iii.     Hans Christian

 1. Parkering af biler i vængerne – varevogne og alm. personbiler – hvornår sker der noget
 2. Humlebivænget – træer – hvordan bliver det i forhold til Støjværnet, mht. skel? Carsten svarer, at det ved vi på nuværende tidspunkt ikke noget om.

                                                iv.     Henning Hansen

 1. Parkeringskontrol i området – har været ude for en meget ubehagelig situation. Carsten svarer at vi ikke må sætte skilte ved hovedvejene i området – der skal derfor opstilles skilte ved hvert vænge. Vi har forsøgt med skiltningen i Ildfuglevænget for at se hvordan det fungere.

                                                  v.     Tommy, Ildfuglevænget 47

 1. Hvad får man ud af den tekst der står på skiltene? Hvad betyder uvedkommende? – Lars svarer uvedkommende – alle som har et ærinde i området er vedkommende.

                                                vi.     Nørby

 1. De er sluppet af med de pendlere der har holdt i området efter der er sat skilte op. Lars svarer at der har været afholdt møde med kommunen – vi har sendt en ansøgning ind til kommunen om at få lov at opsætte skiltene

                                               vii.     Pia Hansen

 1. Penge fra kommunen – til det store projekt – men samtidig vil vi ikke have de parkere der – kommentarer tager vi under punktet ang. bevægelsesparken

                                             viii.     Marianne

 1. Tak til bestyrelsen for at passe på området – en speciel tak til Carsten for hans store engagement.

                                                ix.     Erik Madsen

 1. Spørger hvorfor beretningen ikke blot er nedskrevet og rundsendt, der svares at den allerede er udsendt i det seneste blad.

                                                  x.     Beretningen er vedtaget enstemmigt

Forelæggelse af det reviderede regnskab - s. 13

 1. Lars gennemgår regnskabet og noterne

                                                    i.     Særligt omkring de 2,2 mio. kr. vi har sat på obligationer – har vi fået SparInvest til at investere for os – skulle gerne give et afkast på ca. 3 % - opgøres i april måned.

 1. Kommentarer

                                                    i.     Oluf

 1. Der er vedtaget på en tidligere generalforsamling at vores kontingent skulle stige over en 5-årig periode. For at der kunne ligges fliser på alle brandstierne? Hvor er pengene og fliserne? Preben svarer – det startede med Multibanen, hvor vi fik penge fra forstadspuljen, hvortil man besluttede at de resterende penge skulle bruges til at ligge fliser. Lars supplerermed at vi brugte 100.000 på fliser i 2017 og forventer at bruge det samme i 2018.

                                                  ii.     Erik Madsen

Indkomne forslag fra bestyrelsen og beboere - s. 10

 1. Forslag fra bestyrelsen

                                                    i.     Etablering af Bevægelsespark Torpegården – der stemmes for de enkelte punkter. Det vil ikke komme til at koste noget på kontingentet

Etablering af legeplads – 884.000 kr. – vi skal kun selv lægge 85.000 kr. i projektet, resten finansieres af fonde.

 1. Preben – hvad hvis vi ikke får pengene? Vil det så risikere at gå udover flisearbejdet? Hvis vi ikke får midler fra kommunen vil man søge andre fonde, bl.a. Tuborgfonden som også vil hjælpe med at søge hos andre fonde. Der kan komme noget tilsyn fra Odense Kommune ellers burde der ikke være nogle driftsomkostninger. Hvis vi ikke får midler til det, så bliver projektet ikke til noget.
 2. Hvordan kan vi stemme om noget hvor vi ikke har fået midlerne? Det er ligeså svært den anden – fået tilsagn om en masse midler og så bliver projektet nedstemt ved Generalforsamlingen, det er heller ikke hensigtsmæssigt.
 3. Hvis pengene kommer fra Odense Kommune – er det så en offentlig legeplads? Ja, det er det
 4. Hvad er økonomien i det øvrige? Det kommer udover – alt i alt over 2 mio.kr. det er altså en byggetilladelse vi søger om.
 5. Parkeringsforholdene vs. det at søge offentlige fonde – som gør det til en offentlig legeplads – hvordan stemmer det overens?
 6. Så ærgerligt med al den negativitet, hvorfor se problemer i det hele? Se det som initiativ for området. Tag ja-hatten på…
 7. Afstemning

                                                                                                                i.     Det er vedtaget med flertal

Etablering af motionsområde

 1. Med forudsætning for at det kan finansieres 100 % af fonde.
 2. Pris 731.460 kr. i det første udspil
 3. Afstemning

                                                                                                                i.     66 stemmer for motionsområdet – derfor vedtages dette.

Etablering af bålhytte

 1. Under forudsætning af at det finansieres 100 % af fonde
 2. Ca. 450.000 kr. inkl. Flisebelægning
 3. Handicapvenlig
 4. Spørgsmål/kommentar

                                                                                                                i.     Stor bekymring for brugen af den – både med hensyn til hvem som bruger den samt støjen der vil være fra den på tidspunkter som ikke er oplagte for beboere i området. En beboer har dårlig erfaring fra andre steder.

                                                                                                              ii.     Kan man evt. retænke placeringen, da den ligger meget tæt på bebyggelse. Hvem vil i givet fald bestemme placeringen? Kan man retænke plexiglassene? Hvad er argumentet for det? Der vil kunne laves en afstemning i det næste blad, hvor man vil kunne stemme om forskellige forslag til placering

                                                                                                            iii.     Carsten nævner videoovervågning – det er der bestemt ikke tilslutning til.

 1. Afstemning

                                                                                                                i.     Der er ikke tilslutning til en bålhytte

Etablering af svævebane

Etablering af belysning omkring bevægelsespark

 1. Under forudsætning for at det finansieres 100 % af fonde
 2. Ca. 500.000 kr.

                                                                                                                i.     Belysning af området – det bliver med tænd/sluk – med et sluttidspunkt på hvornår der senest kan tændes for belysningen

                                                                                                              ii.     Erhvervsmæssig belysning – et overslag er at det vil kost 2-3.000 kr. i strøm.

                                                                                                            iii.     Der er ikke afsat penge til hærværk

                                                                                                            iv.     Hvor kraftig er belysningen? 2,4 m – det vil umiddelbart ikke komme til at genere andet end området

 1. Afstemning

                                                                                                                i.     67 der stemt for – forslaget er godkendt

Faldunderlag til multibanen

 1. Under forudsætning for at det finansieres 100 % af fonde
 2. Faldunderlaget er i dag asfalt – man vil gerne forbedre dette. Da der har været skader.
 3. Kan det forringe brugen af banen? Det burde ikke have betydning.
 4. Kan man få tilbud ind fra andre?
 5. Afstemning

                                                                                                                i.     58 stemmer for etablering af faldunderlag

Musikinstrumenter

 1. Under forudsætning for at det finansieres 100 % af fonde
 2. Nabohøring? - Odense kommune vil kræve høringssvar. Det skal være skrevet ud og der skal være en frist. Der er derfor ikke udsendt korrekt høring. Dette vil skulle ske efterfølgende, hvis der stemmes for musikinstrumenterne i aften.
 3. Spørgsmålet om hvem som er nærmeste naboer?
 4. Afstemning

                                                                                                                i.     Forslaget er forkastet

                                                  ii.     Etablering af toiletter i maskinhuset

Det skal der findes en løsning på

Er det offentlige toiletter?

Ja

Vil der blive låst af om natten?

Ja, der kunne laves lås på når der samtidig blev lukket for lyset.

Hvem sørger for rengøringen?

Nej, det er der ikke.

Er der hvis man skal have midler fra puljer/fonde så krav om at der skal være offentlige toiletter?

Afstemning

 1. Forslaget er forkastet

                                                    i.     Etablering af lys på gangsti mellem Guldøjevænget og Græshoppevænget

 1. Stien er ikke vores – kommunen ejer området. Der vil i løbet af efteråret blive etableret lys. – Forslaget er trukket.
 2. Forslag fra Kurt og Else, Ildfuglevænget 30

                                                    i.     Forslag til beplantning, langs Ildfuglevænget 20-48

Skal der genetableres noget beplantning på området?

 1. Afstemning

                                                                                                                i.     36 stemmer for, 29 stemmer imod, forslaget er vedtaget

                                                  ii.     Forslag til fjernelse ”P-forbudt for uvedkommende ”-skilte i området

Afstemning

 1. 42 stemmer for, 27 stemmer imod forslaget er vedtaget

                                                    i.     Støjværn og beplantning

 1. 25 mio. kr. bevilget til støjværn, Esther kommer senere og fortæller om arbejdet i støjgruppen.

                                                  ii.     Parkeringsforholdene

 1. Hvem har ansvaret for at få bilerne fjernet? Det er grundejerne selv der skal gøre noget ved problemet. Bestyrelsen har ingen bemyndigelse til at lege politi i området.

                                                iii.     Frivilligt arbejde og ombygning af maskinhus

Budget og fastsættelse af kontingent

 1. Budgettet er lagt ud fra et uændret kontingent. Lars gennemgår budgettet
 2. Spørgsmål

                                                    i.     Telefon/administration – det er hvad der koster i telefongodtgørelse og f.eks. toner

 1. Afstemning

                                                    i.     Det er vedtaget ved flertal

Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

 1. Rasmus Larsen indtræder i bestyrelsen
 2. Valg af suppleanter

                                                    i.     1. suppleant – Rune Philosof – Guldsmedevænget 223

                                                  ii.     2. suppleant – Niels Olsen – Guldøjevænget 47

Valg af revisor og -suppleanter

 1. John Arvø er genvalgt
 2. Revisor suppleant

                                                    i.     1. suppleant – Preben Schaub er genvalgt

                                                  ii.     2. suppleant – Erik Madsen er genvalgt

Evt.

 1. Esther Larsen – fortæller om ”Støjgruppen vedr. motorvejens arbejde”

                                                    i.     Vil fremsende materialet så det kan komme på hjemmesiden

                                                  ii.     Støjdæmpende asfalt vil blive lagt på – umiddelbart vil støjen falde 3dB

                                                iii.     Mødet d. 13. marts hvor det vurderes og fordeles hvem som skal have noget, derefter møde d. 22. marts med borgmesteren og vejdirektoratet – referatet fra dette møde vil komme i det kommende blad

                                                iv.     Vi er udsat for en støj der er sundheds skadelig.

                                                  v.     Vi takker på grundejernes vegne for det store arbejde man ligger i Støjgruppen

 1. Ole Aabling Sørensen – vedr. støj fra Volderslevvej, som følge af Energivejs forlængelse

                                                    i.     Materialet fremsendes til bestyrelsen, det ligges på hjemmesiden

                                                  ii.     Ekstrabevilget 10 mio. kr. til støjværn/afværgeforanstaltninger (støjværn mod øst og tilskud på 50 % til lydisolerende vinduer mod vest), umiddelbart samme metode som de bruger på Munkebjergvej, den endelige placering er ikke besluttet endnu – som udgangspunkt skal de ligge så tæt på trafikken som muligt.

                                                iii.     Der ligger en aktiv klagesag – der skulle gerne komme et svar pr. 19. april i år ved Miljø- og fødevareklagenævnet.

Eksterne oplæg

 1. Oplæg fra Kompan

                                                    i.     Præsentationen fremsendes og ligges på hjemmesiden

                                                  ii.     Spørgsmål

 1. Driftsomkostninger? – Bålhytten kræver selvfølgelig noget, det gør produkterne fra Kompan ikke umiddelbart
 2. Graffiti på bålhytten? – det er råt træ, det vil umiddelbart tage skade
 3. Ideer fra Kompan til at modsvarer graffitien? – de mener umiddelbart at aktiviteterne gør at de unge får ejerskab for stedet og man derfor ikke vil ødelægge det.
 4. Bekymret for hytten – samlingssted for mennesker med høj musik og alkohol – tryghed for beboerne i området? Det er det optimale samlingssted vi har skabt her.
 5. Hvad koster projektet, hvad er hele projektets pris? – det ved Carsten og Lars, kommer under forslaget
 6. Belysning? Kommer det også ind i belysning til multibanen? Ja, det gør det, det bliver hele området som belyses.
 7. Hvordan opkræves omkostningerne for belysningen? Det kommer senere under forslagene
 8. Børnehaven har mange af de samme komponenter som bålsted og svævebane – skulle man ikke tænke det ind? Det er en offentlig legeplads som kan bruges når børnehaven er lukket. Det skal ses som en helhed
 9. Oplæg fra Percussion Play

                                                    i.     Fortæller omkring musikinstrumenterne, samt mulighederne omkring brugen af dem og den musikalske tilgang til det – det er for alle aldre, de støbes ned i området. De står rundt omkring på mange plejecentre.

                                                  ii.     Sender et oplæg som ligges på hjemmesiden

                                                iii.     Spørgsmål

 1. Lydmæssigt – er de godkendt til at stå så tæt på bebyggelse? – det er de, der er tænkt på problemstillingen.
 2. Hvordan passer man på området?
 3. Hvilket perspektiv skal man se tingene fra? For de unge eller for dem som måske vil ødelægge det? Det kan være med til at højne området?
 4. Hvor skal det stå, med tanke på støjen som der kunne høres ved fastelavn? De skal være ud for masten over mod kælkebakken, der vil blive lavet en støjvold, med overskudsjord fra legepladsen.

Del siden