Generalforsamling

d. 7. marts 2017 kl. 19:00 - 21:00

i Hjallese forsamlingshus

Dagsorden inkl. referat

Carsten byder velkommen

1.    Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Birgit Bryde, hun bekræfter at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og at der er fremmødt 42 stemmeberettigede.

2.    Nedsættelse af stemmeudvalg

 1. John Arvø
 2. Marianne Nielsen
 3. Rene Eriksen

 3.    Bestyrelsens beretning

 1. Carsten gennemgår bestyrelsens beretning

i.     Områdets løbende vedligehold – vi har i forbindelse med bestyrelsesmøderne og/eller hvis der har været henvendelser fra beboerne i området, været rundt og fulgt op på områdets beskaffenhed.

ii.     Parkering – der har været problemer, politiet har taget hånd om problemerne, ligeledes er der skærpet opmærksomhed omkring kørsel på brandstierne. Der er udskrevet 54 parkeringsbøder i området. Fotovognen vil komme ud og holde omkring børnehaven, da mange kører meget stærkt på Sommerfuglevej.

iii.     Fibernet –  kræver 75 % tilslutning

iv.     Stor tilslutning til vores arrangementerne

v.     Træerne i den lille skov vil blive beskåret (25 stk.)

vi.     Månedligt møde med gartnerne

vii.     Vedr. kloakkerne – grundejernes eget ansvar.

viii.     Vejbelysning – kommunen har været ude og skifte pærer, hvor vejbelysningen ikke fungerer.

ix.     Hundene på legepladserne – hvordan sørger vi for at ejerne rydder op efter dem.

Ukrudtsbekæmpelse – Ultima ProFF ved Lars

i.     Gartnerne vil gerne bruge ukrudtsmiddel (som halveres på 3 dage, hvor Round-Up har en halveringstid på 7 uger, fremfor brænding. Forespørgslen blev nedstemt.

 1. Fældning af træer – 20.000 kr. samt topskæring ca. 4.000 kr.  – dato bliver sat og kommer ud til alle mand i forbindelse med referatet, så Grundejerne kan komme ud og hente de fældede træer.
 1. Kommentarer/spørgsmål til beretningen:

i.     Jan – Guldøjevænget 48 – stiller spørgsmålstegn ved de stativer der er fjernet ved fortovene.

 1. Svaret er at dette er gjort da der har været problemer for folk med større kørestole og store barnevogne.

ii.     Preben – Humlebivænget 125 følgende kommentarer – spørgsmål + svar fra Lars:

Fældning af træer ved Sommerfuglevej

Bommene ved fortovene (er det evt. noget politiet har iværksat i sin tid).

Da man ikke må cykle på fortovet, burde det ikke have betydning

Busdriften i området – er der lavet en fællesgruppe?

Bente kommer og fortæller om dette senere.

Borgermøde Højby hallen 14. marts 2017 omkring vores nærmiljø.

Foranstaltninger på Sommerfuglevej.

Indhegning på legepladserne for at forhindre hundene i at ligge efterladenskaberne, er ikke tilhænger af.

Lars er heller ikke tilhænger af indhegning af legepladserne

Heller ikke tilhænger af ukrudtsmiddel.

Ikke smart at henvise til en deklaration, når der er 2 i området, henviser til at vi laver en vedtægtsændring.

 1. Lars læser op fra deklarationerne – vedr. hegnspligt. Vi kan ikke lave en passus i vores vedtægter hvor dette bliver skrevet, det skal stå i deklarationen, hvor det er kommunen der har påtalepligt.

i.     Preben foreslår at afsnittet tages ud, dette gøres.

iii.     Rene Nielsen – Humlebivænget 1 – pendler parkering – stort problem, med bl.a. affald – vores område skal ikke være parkeringsplads. Park og markfredsloven – kan den bruges, kan kommunen gøre noget? Evt. kan vi få sat parkering forbudt skilte op?

 1. Politiet kommer ud i løbet af de kommende uger (inden for 3 uger), hvor der skal kigges på trafiksituationen i området (hastighed og parkering).

iv.     Jan – Guldøjevænget 48 – skal man ringe til kommunen hver gang det er et problem med hækklipning.

 1. Ja, det er kommunen som er påtaleberettiget

v.     Preben svarer på snerydningen – vedr. forsikringsspørgsmålet – gartneren har erstatningsansvaret, så vidt han har forstået.

vi.     Erik Madsen – Guldsmedevænget 155, vedr. rottespærer – har indhentet tilbud fra Mortalin på 11 huse – det er iværksat.

vii.     Madsen – Guldsmedevænget 155 – vedr. hundene – saml op og tag det med hjem.

viii.     Birgit Bryde – tilkendegivelse vedr. ukrudtsmiddel – uformelt hvad er holdningen til det.

 1. Marianne – vejledende tilkendegivelse er i orden – den kan tages til efterretning.
 2. Overvejende flertal for at der ikke bruges gift i området.
 1. Godkendt med overvældende flertal

 4.    Forelæggelse af det reviderede regnskab

 1. Lars gennemgår regnskabet

i.     Note 13

 1. Der er anlagt nye fliser
 2. Der er omlagt fliser
 3. Der er rettet et kloakdæksel
 4. Rydning af bede
 5. Stubfræsning og nyt græs

 ii.     Gældsforpligtigelser – vejbelysning

 1. Spørgsmål?

i.     Preben flot at man stadig kan få renteindtægter

 1. Godkendt med overvældende flertal

5.    Indkomne forslag

 1. Ingen forslag fremsendt

 6.    Forslag til vedtægtsændring

 1. Ingen

 7.    Budget og fastsættelse af kontingent 

 1. Lars gennemgår budgettet

i.     Det bliver svært fremadrettet at få renter, da det enten kræver formand eller kasserer er kunder i banken eller at man er aktionær i banken. Der arbejdes på at finde banker, hvor de kan stå sikkert.

ii.     Vedligehold af området f.eks. nye fliser

iii.     Skt. Hans – skal det udvides til også at være med pattegris?

iv.     Spørgsmål/svar

Ester Larsen – hvor blev de 45.000 kr. af?

De står umiddelbart bare på kontoen – dvs. der er ikke sat navn på hvad de skal bruges på, vi mangler den endelige regning fra Kommunen – de er pt. en buffer. De 1500 kr. er det for nu eller hvordan? Ja, det er kontingentet for 2017 og så vil der blive stillet nyt forslag til næste år.

Preben – dårlig ide med aktier og god ide at bruge de 45.000 kr. til nye fliser. Går ind for kontingent stigningen

Willy – dårlig ide med kontingentforøgelse

betaler de 2.500 kr. Anbefaler kontingentet stiger med de 100 kr.

Kommentar fra Marianne – vi ligger blandt de billigste, f.eks. i Holluf Pile

Erik Madsen – anbefaler ligeledes de 100 kr.

Rene Eriksen – bedre pris på gartneren - hvorfor stiger vedligehold, når gartneren bliver billigere.

 1. Lars svarer – 324.000 kr. realiseret 2016 – kun til gartneren, de andre udgifter ligger under investeringspuljen, budgettet er på 430.000 kr. alt er indeholdt, dvs. alt er flyttet fra puljen til regnskabet.
 1. Bestyrelsen foreslår at kontingentet stiger med 100 kr., så kontingentet for 2017 i alt bliver på 1.500 kr.
 1. Godkendt med overvældende flertal.

 8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter

 1. Kasserer: Lars Nielsen - modtager genvalg, genvalgt
 2. Bestyrelsesmedlem: Tage Hansen - modtager genvalg, genvalgt
 3. Bestyrelsesmedlem: Jørn Rasmussen - modtager genvalg, genvalgt
 4. Suppleant: Rene Eriksen – modtager genvalg, genvalgt som 1. suppleant
 5. Suppleant: Rasmus Larsen, Guldøjevænget 78, valgt som 2. suppleant

 9.    Valg af revisor og -suppleanter

 1. Revisor: Birgit Bryde – modtager genvalg, genvalgt
 2. Revisor suppleant: Preben Schaub, modtager genvalg, genvalgt som 1. suppleant
 3. Revisor suppleant: Erik Madsen, er valgt som 2. suppleant

10. Eventuelt

 1. Gitte Zimmermann, aut. Kloakmester R. Hansen og søn - om rottespærer og kloak,

i.     Hvad skal vi gøre for at sikre vores kloaksystem?

Lad være med at fodre fuglene og opsaml nedfaldsfrugt – invitation til rotterne

Rotterne er velkomne i kloaksystemet – nyttedyr, vores kloaksystem ville ellers stoppe til.

Hvad kan vi gøre for at sikre det?

 1. Dyre installationer – elektroniske rottespærrer, kører på El, spyd der slår dyret humant ihjel. Gode i store bebyggelsesområder (større boligblokke). Ca. 40-50.000 kr. til etablering.
 2. Anbefaler – sikre kloaksystemet ved hjælp af (det hun har sendt på tilbuddet til os). Den slår ikke rotten ihjel, skal serviceres 1 gang om året. Ca. 5-6.000 kr. til etablering.
 3. Spørgsmål/kommentar

                                                                                                               i.     Det virker og bliver serviceret 2 gange årligt. Der er kun sat 1 stk. ved hovedkloakken til 11 husstande.

ii.     Preben – er vi meget plaget? Er det blevet værre end førhen? Rottesagerne er generelt steget i DK pga. de milde vintre, som medfører at der er gode vilkår for at yngle.

iii.     Hvad med de fritliggende huse? Afhænger af hvordan kloaksystemet er etableret. Brøndene ligger under terræn, kræver et ekstra arbejde, brønden skal findes hvis den ikke er blotlagt. Etableres ved skelbrønd, evt. både afløbsbrønd, hvis der ikke er etableret skelbrønd (hver 3.-4. brønd), hvis man ikke kan blive enige, kan der her etableres en skelbrønd.

iv.     Hvad gør man i det tilfælde at en husstand ikke vedligeholder sine brønde, huset står tomt? I princippet kan man ikke gøre noget ved det, man skal tage fat i ejeren, selvom dette kan være rigtig besværligt. Mortalin giver påbud, derefter påbud fra Odense Kommune med bøde via Mortalin.

 1. Ole Aabling Sørensen – vedr. støj fra Volderslevvej vedr. Energivejs forlængelse
 2. i.     Energivejs forlængelse – PowerPoint præsentation.

         ii.     Odense Kommune projekt og ikke vejdirektoratet, gøre det favorabelt for nyt erhverv i Hjalleseområdet.

         iii.     Bekymret for den tunge trafik da man ønsker at aflaste den nye afkørsel 50, flytter den tunge erhvervstrafik over i boligområdet.

         iv.     K – kontorområder og E - erhvervsområder (de tunge) – se yderligere i lokalplan 5-076.

         v.     Lyssignal ved enden af Energivej med dobbeltsvingbaner. Der kommer cykelstier på Energivej, 70 km. zone. Planlægges at skulle etableres juni-dec. 2017.

         vi.     7.400 køretøjer al denne trafik vil komme til at køre på Volderslevvej, tankevækkende at der udover kommer mere trafikstøj, så vil man herudover kunne se at det er en uheldsramt strækning, derudover kan man se i 2011 at rundkørslen er overbelastet, hvad bliver den så ikke fremadrettet? Bekymringspunkter. Ikke fundet noget materiale der viser nogen trafikmæssige foranstaltninger ved vores udkørsel til Volderslevvej!

         vii.     Får de rigtige folk tænkt sig om??? Jane Jegind står ikke alene med svarene, det er altid noget, sikre at de har øje på det.

         viii.     Der er lavet støjmålinger og støjberegninger.

 1. Støjværn i forbindelse med motorvejen. Det kommer til at betyde noget for de huse nær motorvejen, ser ikke ud til at blive til noget lige nu, desværre.
 2. For nylig (omkring årsskiftet), afsat 18,5 mio.kr. det er nu vedkendt at der er afsat 10 mio. kr. til støjdæmpning langs Volderslevvejs østside, langs Torpegården – skal godkendes af vejdirektoratet – dialog. Vestgående side kan der ikke opstilles støjværn – 50 % tilskudsordning til støjisolerende vinduer.
 3. Problematisk at projekterne (motorvejen og energivejs forlængelse) ikke taler sammen – kunne løse en masse knuder

         ix.     Tilkendegivet at man ikke er enige i Odense Kommunes vurdering.

 1. Esther Larsen – støjgruppen Motorvejen

         i.     I døgnet kører der på nuværende tidspunkt 66.000 biler – ligger over niveauet i forhold til hvad der er sundhedsskadeligt, det er vurderet at der fremadrettet vil komme op mod 88.000 biler på stykket.

         ii.     Der blev holdt møde d. 19. sept. med ministeren, det kom der ikke noget ud af.

         iii.     D. 20. januar nyt møde med den nye minister og vejdirektoratet, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål. Redegørelse før sommerferien.

         iv.     3 spor er vedtaget, dog ikke med i det kommende forslag

         v.     Afprøvning af nyt tiltag vedr. støjdæmpning, hvor vi har ønsket at blive teststrækning, burde kunne dæmpe 30 % af støjen, afventer svar på hvorvidt det kan blive muligt. I begge retninger mod Vest 2019, mod Øst 2021.

         vi.     Har bedt Odense Kommune om at tage stilling til det. Ester vil gerne blive ved med at sidde i gruppen.

         vii.     Se yderligere Oles oplæg.

 1. Bente Wichmann – ang. bussen i området

         i.     Juli 2016 blev bus 11 nedlagt, der blev etableret en gruppe, for vores området.

         ii.     Skrevet klage til Fynbus, afleveret kopi til kommunen og Fynbus. Svar fra både Carsten Hyldborg (chef for Fynbus) og Jane Jegind via Fyens Stiftstidende. Fyens Stiftstidende har været meget behjælpelige – sat fokus på problemet.

         iii.     Forslag om telebusordning eller at bus 61 hver anden gang kunne køre forbi Torpegården, begge forslag blev nedstemt.

         iv.     Fra at have 200 meter fik nogle beboere nu 1,5 km, samt skal krydse den befærdede Volderslevvej.

         v.     Taletid til møde primo september, samt i TV.

         vi.     Bliver ved med at kæmpe for at få bussen tilbage.

         vii.     Jane Jegind og Ældresagen vil tage det med til møde med Carsten Hyldborg.

 1. Preben – fint initiativ til at høre om rottespærer og andre oplæg, er det muligt at det bliver skrevet i bladet, når der kommer sådanne initiativer. Så folk har mulighed for at deltage hvis det har interesse.
 1. Næste års generalforsamling tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 19-21

                                                                                                                                                                   Dirigent Birgit Bryde

                                                                                                                                                                   Referent Maria J. Bertelsen

Del siden