REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN TORPEGÅRDEN, TIRSDAG, DEN 29. JUNI 2021 KL. 19,00 I HJALLESE FORSAMLINGSHUS.

Den konstituerede formand, Per Madsen, bød velkommen til generalforsamlingen, som var blevet udsat på grund af coronasituationen med bl.a. forsamlingsforbud.

 

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Jan Hansen, som blev valgt.

 

Dirigenten opfordrede til valg af sekretær. Bestyrelsen foreslog Marianne Nielsen, som blev valgt.

 

2. Nedsættelse af stemmeudvalg.

Bestyrelsen foreslog Lene Skov og Tage Hansen, som blev valgt.

 

3. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning var udsendt med den oprindelige indkaldelse og blev oplæst.

 

Der var følgende spørgsmål:

 

Græsslåning af fodboldbanerne, som kommunen har vedligeholdelsen af. Bestyrelsen oplyste, at grundejerforeningen slår banerne, da det er medlemmerne, der er flittige brugere.

 

Legeplads på kommunens område.  Det har vist sig, at en del af legeredskaberne står på kommunens arealer. Kommunen har gjort gældende, at der skal søges om tilladelse. Bestyrelsen har undersøgt, hvornår legeredskaberne er sat op, og det er de på et tidspunkt, hvor det ikke var påkrævet med en tilladelse. Kommunen har efterfølgende ikke reageret yderligere.

 

Afgrænsning af Ildfuglevænget. Græsset på en del af området for enden af Ildfuglevænget er slået, medens resten ikke er. Bestyrelsen oplyste, at det er kommunens areal, og at det på generalforsamlingen 2020 blev besluttet, at grundejerforeningen kun skal slå græs på egne arealer.

 

Asfalt. Der blev generelt udtrykt meget utilfredshed med udførelse af asfalteringen og nødvendigheden af revneforsegling. Bestyrelsen forklarede, at man inden arbejdet udførelse har fået rådgivning. Flere mente, at rådgivningen har været for dårlig. Bestyrelsen har gennemgået området med entreprenøren og efterfølgende holdt syn og skøn. Syns- og skønserklæringen fastslår, at arbejdet er udført efter forskrifterne, men at underlaget (lavet af Jens P. Koch i forbindelse med udstykningen) er for ringe, hvorfor problemerne opstår. Det bedste, der kan gøres, er løbende at holde asfalten forseglet, så vand ikke kan trænge ned og forringe.

 

Snerydning. Den fratrådte formand stod tidligt op og varslede gartneren omkring behovet for snerydning.

Det er nu overladt til gartneren selv at vurdere, nøjagtigt som det var før i tiden.

 

Græs ud over stierne. Bestyrelsen kontakter gartneren, så det kommer i orden.

 

 

 

Afstemning:

Et overvejende flertal stemte for godkendelse af beretningen.

2 stemte imod.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet var udsendt med den oprindelige indkaldelse. Kassereren gennemgik regnskabet nøje med alle specifikationer.

 

Der var følgende spørgsmål:

 

Bestyrelsesgodtgørelse. Beløbet går til forplejning på møderne og julefrokost.

 

El. Huset opvarmes med el, så det er ikke kun ”almindeligt” forbrug. Herudover var der en efterregning på ca. 3.000 kr. fra året før.

 

Incasso. Det er nødvendigt at sende medlemmer, som ikke rettidigt betaler kontingent til incasso, da det i modsat fald vil medføre flere restancer og manglende betalinger. Der er i øjeblikket kun 1 restance.

 

Kælkebakken. Der har været en udgift på 43.000 kr. til at fjerne den del af kælkebakken, som lå på kommunens grund og til at rette op på den, så den er brugbar. En beboer mente, at et medlem havde gravet jord af en forhave og lagt den på kælkebakken. Det er bestyrelsen ikke bekendt med, og grundejerforeningen har ikke betalt hverken vognmand eller andre.

 

Værdipapirer. Da man højst kan have kr. 750.000 stående i banken, jf. garantiordningen, er grundejerforeningens formue investeret. P.t. står der kr. 100.000, som påtænkes investeret for at undgå negative renter.

 

Græsslåning. Green Team/gartneren slår det græs, som de får betaling for.

 

Afstemning:

Overvejende flertal stemte for regnskabet.

2 stemte imod.

 

5. Indkomne forslag.

 

Bestyrelsens forslag om at hæve kontingentet med kr. 100 blev behandlet under punkt 6 – budget.

 

Forslag om fjernelse af stien ved Ildfuglevænget 20-22-24.

Bestyrelsen redegjorde for forslaget. Der er indhentet tilbud fra gartneren på henholdsvis fjernelse af fliser og såning af græs til kr. 31.625, og opretning og fornyelse af fliserne på kr. 63.425.

 

Der var en del debat, da mange ønskede at bibeholde stien.  Debatten endte med, at bestyrelsen trak forslaget tilbage og indhenter flere tilbud til sammenligning og for et bedre beslutningsgrundlag til generalforsamlingen næste år.

 

 

6. Budget og fastsættelse af kontingent.

Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget baseret på et årligt kontingent på kr. 1.500.

 

Der var følgende spørgsmål:

 

Arrangementer som fastelavn og Sct. Hans: er det grundejerforeningen, der står for indkøb og udlevering af fastelavnsboller, snobrød m.v., hvor udefra kommende gæster kan nyde godt af det.  Bestyrelsen bekræftede dette, og samtidig at man ikke har til hensigt at føre kontrol med, om alle er medlemmer af grundejerforeningen.

 

Budget kontra kloakker. Da bestyrelsens forslag om nedlæggelse af sti, jf. punkt 5, er bortfaldet, er den kalkulerede udgift i budgettet også bortfaldet. Det betyder, at ”det sparede” beløb kan afsættes til kloak-, vej- og snerydning. Det svarer til ca. kr. 100 pr. medlem, hvorfor en kontingentstigning ”kun” bliver på kr. 100.

 

Afstemning om kontingent på kr. 1.500 årligt:

Overvejende flertal stemte for og kun en enkelt stemte imod.

 

Herefter blev der stemt om en kontingentforhøjelse på kr. 100 til kontingent på kr. 1.600 årligt:

18 stemte for

14 stemte imod.

 

Det årlige kontingent udgør for 2021 kr. 1.600.

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – og suppleanter.

 

Følgende blev opstillet og valgt uden modkandidater:

 

Formand for 1 år:                      Mads Kragh Bruun

 

Kasserer for 2 år:                       Lars D. Nielsen

 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Simon Rasmussen

 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Niels Olsen

 

1. Suppleant:                               Per Madsen

 

2. Suppleant:                               Tobias Andersen

 

8. Valg af revisor- og revisorsuppleanter.

 

Følgende blev opstillet og valgt uden modkandidater:

 

Revisor:                                        Birgit Bryde

 

1. revisorsuppleant:                  Henning Hansen

 

2. revisorsuppleant:                 Anne Mette Schou

 

9. Eventuelt.

 

Her var en livlig debat omkring kvaliteten af retableringen af fliserne i forbindelse med TDC´s udlægning af fibernet. Generelt er indtrykket, at det er af ringe beskaffenhed. Flere steder er fliserne lagt ned i den jord, der er lagt tilbage efter opgravningen og ikke i grus, som sikrer stabiliteten. Bestyrelsen har gennemgået området med TDC og har haft mange telefonsamtaler heromkring, hvor TDC lover at vende tilbage, hvilket ikke er sket. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at få arbejdet gjort ordentligt færdigt, som lovet ved opgravningstilladelsen fra Odense Kommune.

 

Oprindeligt var der henvendelse fra Energi Fyn, men de blev overhalet af TDC.

 

Der var også spørgsmål om, hvorvidt TDC kunne grave på privat grund. Grundejerforeningen har givet en generel accept mod, at arealerne blev retableret.

 

Det blev oplyst, at TDC har optaget video med drone i ganghøjde for at kunne dokumentere, hvordan fliserne lå i forvejen. Beboerne skal ikke forvente, at fliser, som TDC ikke har fjernet/flyttet i forbindelse med opgravningen, bliver rettet op. Det er grundejernes eget problem.

 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 21,05. Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

Del siden