GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Torpegården.

Generalforsamlingen afholdes den 26. februar 2013 kl. 19.00 i Hjallese Forsamlingshus


Dagsorden:   
1. Valg af dirigent.
2. Nedsættelse af stemmeudvalg.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag.

6. Budget og kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og – suppleant
8. Valg af revisor og –suppleant
9. Eventuelt


På valg er:
Vincent Andreassen, kassér, modtager genvalg
Tage Hansen, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg

Birgit Hansen, bestyrelsesmedlem, modtager genvalg
Maria Bertelsen, suppleant, modtager genvalg

Hans Rasmussen, suppleant, modtager genvalg
Birgit Bryde, revisor, modtager genvalg
Annelise Carstens, revisorsuppleant, modtager genvalg
Jørgen Milkær, revisorsuppleant, modtager genvalg

Bestyrelsens beretning for året 2012:

Nu er der igen gået et år, og så skal der gøres status over, hvad der er sket gennem året. Jeg har delt det op i nogle punkter og slutter med ønsker for 2013.

Særligt arbejde i løbet af året:
Som jeg nævnte på sidste års generalforsamling, gik det hårdt ud over en rutsjebane en af nytårsdagene. Den er nu udskiftet, men det er desværre en ekstraudgift, samtidig fik vi monteret en vippe på samme legeplads ved Humlebivænget. Jeg kan kun opfordre til, at vi alle passer på de legepladser og på multibanen, der er i vores område.
Vi har sat 4 affaldsbeholdere op i området, to ved multibanen / legeplads en ved petanquebanen og en ved legepladsen i Humlebivænget. Vores gartner tømmer dem, og han siger, at de bliver brugt. Det har hjulpet, så der ikke mere ligger så meget affald i området.
I Ildfuglevænget har vi fået lavet revneforsegling; på grund af nogle misforståelser kom dette arbejde ikke med i første omgang.
Der er lagt fliser på stierne mellem Guldsmedevænget og Ildfuglevænget, Guldøjevænget og Humlebivænget og et stykke i de lige nr. af Ildfuglevæn-get.
På den lange sti mellem Guldsmedevænget og Ildfuglevænget er de fliser, som lå meget skævt, blevet rettet.

Den daglige drift:
Ang. vores gartner, så mener jeg, at de passer området fint. De klipper hæk, de steder de skal, sætter vores borde/bænke ud og ind af maskinhuset. Alle vængerne bliver fejet 2 gange om året, og kloakkerne bliver renset 1 gang om året.
Med hensyn til snerydning, så lever deres indsats ikke helt op til mine for-ventninger. Jeg ved ikke, om det er fordi, der er kommet nye folk på opgaen samtidig med, at der er lagt nye fliser, som også skal ryddes, men jeg har nu talt med dem, så det kan blive rettet.
Når vi nu er ved snerydning, så er det åbenbart ikke alle, der er klar over, at vi
både skal rydde sne på fortovet og på vejbanen foran vores hus, også selvom
man ikke har bil.

Sociale aktiviteter Fastelavn og Skt.
Hansbål:
Vi har vores faste sociale aktiviteter, og der har som sædvanlig været god tilslutning
til de traditionelle arrangementer.
Den 19. februar blev der afholdt fastelavn på multibanen, hvor der blev slået
katten af tønderne og mange børn var klædt ud. Der var præmier til kattekonger
og kattedronninger. Og der var fastelavnsboller, kakaomælk og kaffe til alle.
Den 23. juni var det Skt. Hans. Vi havde aftalt med vores gartner om at lave et
bål. Vi havde nogle gamle træer langs Sommerfuglevej, som skulle fælles. Og de
kunne pssende blive lagt på bålpladsen. Det skal vi ikke gøre mere, for det var
alt for vådt. Det oste, som jeg aldrig har set før, men der kom gang i bålet. En
del børn kom med hekse, som blev anbragt på bålet. Der var dej til snobrød, pølser,
vand og øl. Det er et arrangement, vi laver sammen med Grundejerforeningen
Græshoppevænget og Mariehønevænget.

Forespørgsler/ Henvendelser:
Vi har haft åbent hus i maskinhuset før vores bestyrelsesmøder, hvor alle kunne
komme med spørgsmål/forslag til området. Lad mig sige det på den måde:” der
har ikke været den store trængsel, men dem, der kom, fik vi en god snak med”.
Der var nogle, der forslog ,at vi fik fjernet nogle af de halve træer, der står
ved Sommerfuglevej. Nogle foreslog at lave en dag, hvor der bliver samlet affald
i området. Nogle roste os for, at vi har lavet multibanen, som bliver brugt
meget.
Der har været forespørgsel om solceller på tagene. Det har vi drøftet i bestyrelsen
og mener ikke, at der er nogen forhindringer for det, når det bare overholder
lovgivning på området.
Der har været henvendelser om antennenedbrud og om klipning af hækkene mellem
haverne.


Den 25. august 2012 fik grundejerforeningen en henvendelse fra arkitektfirmaet TKT A/S vedrørende udstykning af Volderslevvej 34 / Ildfuglevænget. Det drejer sig om et dødsbo. Ved et eventuelt køb vil ejendommen Volderslevvej 34 blive udstykket i 2 matrikler. Odense Kommune og vejdirektoratet vil af trafikhensyn i forbindelse med en udstykning kræve, at ejendommens vejadgang ændres fra Volderslevvej til Ildfuglevænget.
Ildfuglevænget er en privat fællesvej med grundejerforeningen som ejer, hvorfor en eventuel vejadgang herfra kræver grundejerforeningens god-kendelse.
Bestyrelsen har haft en drøftelse af sagen, og vi er positive, men blev enig om, at vi gerne vil høre de berørte naboers indstilling til at få 2 vejadgange over for deres huse. De berørte beboer har drøftet tilladelse til etablering af 2 vejadgange til Ildfuglevænget.
De er positive for 1 vejadgang, men det er en forudsætning, at det bliver enfamilieshus. Volderslevvej 34 skal fortsat have udkørsel til Volderslevvej.
Der må ikke bebygges med dobbelthus/rækkehuse og kun i et plan.
TKT A/S fik svar på deres henvendelse den 4.10.2012, siden har vi ikke hørt noget.

Andet:
Der er fortsat beboere, som mener, at de omkringliggende grønne områder er fælles lodseplads, hvor der kan smides haveaffald. Det er for dårligt og det pynter ikke.
Jeg kan heller ikke komme med en beretning uden at nævne vores firbenede venner eller er det de to benede, det er galt med? Det kan ikke kom-me bag på os hundeejere, at når der kommer noget ind i den ene ende, så kommer der også noget ud i den anden ende. Der er for dårligt, at man ikke kan samle de hundehømhømmer op. Man ser dette svineri på boldbaner, grønne stier og fortove.

Hvad byder fremtiden?:
På sidste generalforsamling blev der stillet forslag om etablering af lys ved multibanen og kælkebakken. Det har vi fået en pris på. Det er ca. 60.000kr., så nu er det op til generalforsamlingen om det er noget, vi skal sætte i gang?
Vi skal i 2013 udbyde vores grønne områder samt snerydning til en entreprenør
for en ny periode. Fra 2014 skal det være en treårig periode eller hvad mener forsamlingen?
Også et punkt ,som vi vil spørge om:” skal vi fortsat komme med info? Bliver
det egentlig læst”
Det meste kan man læse på www.torpegården.dk, hvor der ligger vedtægter,
deklarationer på ejendommene, der ligger også regnskab, og referater fra
generalforsamlinger.
Jeg har gennem flere år fået henvendelser om et beboer/fælleshus ved maskinhuset.
Som der kan ses andet sted, kommer vi med et forslag om, dels at
nedsætte en gruppe og dels tilladelse til at få undersøgt rigtigt, hvad det
egentlig vil koste at få opført et hus. Få lavet en tegning, der skal også lægges
fjernvarme ind. Der kunne måske laves solvarmeanlæg.
Hvad skal sådan et hus bruges til? Måske festlokale eller samlingssted,
forskellige arrangementer, vængefest, hvor man lærte hinanden at
kende. Det er alt sammen op til beboerne!

Slutbemærkninger:
Tak til alle dem, der bakker op, når vi har arrangementer.
Tak til bestyrelsen for det arbejde, der er lavet gennem året.

Del siden